Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

  sa uskutoční v dňoch od 04.05. 2020 do 15.05.2020

  v čase od 06.30 hod. do 15.45 hod. v materskej škole v Brvništi.

  Zo závažných dôvodov  možno vopred dohodnúť s riaditeľkou mimoriadny termín zápisu.

   

  Žiadosti na prijatie dieťaťa si môžete zobrať v materskej škole  alebo stiahnuť z internetovej stránky ZŠ (v záložke MŠ – dokumenty na stiahnutie).

  Vyplnené a lekárom potvrdené žiadosti je nutné priniesť v určenom termíne na zápis do materskej školy.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

  • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021;
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré je súčasťou žiadosti;
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa oznámi riaditeľka zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. júna 2020.

  Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,   ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  

 • OZNÁMENIE O ZÁPISE DO 1. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY na šk.r. 2020/2021

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021

  sa uskutoční podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Brvnište  

  č. 1/2016 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  v 1. triede Základnej školy s materskou školou, Brvnište 388

  v dňoch 20. apríla 2020 v čase od 13.30 do 15.30 hod.

                           a 27. apríla 2020 v čase od 13.30 do 14.30 hod.
  V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľkou školy mimoriadny termín zápisu.

  Podmienky a forma zápisu:
   1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní    

       a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
   2. Na zápis sa dostavia deti, ktoré k 31.8.2020 dovŕšia vek 6 rokov.
   3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy

       rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky, a to vždy na základe žiadosti zákonného

       zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného         

       zástupcu o odklad  je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia   

       výchovného poradenstva a prevencie.

   4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2020 nedovŕši šiesty rok veku,

       ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného

       lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

  • platný občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení.
  • Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

  Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujeme podľa § 20 ods. 4 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:

  1. dieťa: meno a priezvisko, dátum  a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo,  adresa trvalého pobytu  (adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu)
  2. zákonní zástupcovia: meno a priezvisko, kontakt na účely komunikácie  a trvalé bydlisko

         (adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu).

  a ďalšie špecifické údaje požadované  školou v súlade s § 11 ods. 6 školského zákona.

  Žiadosť o prijatie do prvého ročníka musia podpísať obaja zákonní zástupcovia (Žiadosť si môžete stiahnuť na stánke školy v časti ZŠ – dokumenty na stiahnutie)

  Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom !

  O prijatí žiaka do 1. ročníka základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2020.

 • 2% z dane

  2% z dane

  Milí rodičia a priatelia školy,

  i  v tomto kalendárnom roku môže organizácia Združenie pre deti  ZŠ Brvnište prijímať 2%  zaplatenej dane z príjmov za rok 2019. Ak máte záujem podporiť  Vaše deti a pomôcť škole týmto spôsobom, budeme Vám veľmi vďační. Vaše príspevky využívame na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu, nákup učebných pomôcok, dofinancovanie školy v prírode a lyžiarskeho kurzu, ocenenia žiakov a iné ...v zmysle Stanov Združenia pre deti ZŠ Brvnište. Návod ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať svoje 2% nášmu Združeniu pre deti ZŠ  Brvnište nájdete TU.  

  VŠETKÝM DARCOM VOPRED ĎAKUJEME!!!

 • MŠ karneval

  Keď Gašparko sviatok mal (29.01.2020), usporiadal karneval a pozval naň všetky deti z mš. Už od rána si deti vyrábali veselé papierové masky, lepili farebné papierové reťaze, súťažili a tancovali. Deti sa predstavili v zaujímavých kostýmoch. Na karneval prišla snehulienka, motýlie víly, netopier, boxer, rytier, čertica, kovbojka, myška, námorník, policajt a iné pekné masky. Viac si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Oznámenie o prerušení vyučovania v MŠ

  1Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici Vám oznamujeme, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení  v Elokovanom pracovisku, Brvnište 417 prerušujeme prevádzku v Materskej škole v Brvništi v termíne od 11.2.2020 do 14.2.2020. Prevádzka v Materskej škole v Brvništi  začne v pondelok 17.2.2020.

 • Rozprávka o jedličke.

  Dňa 17.12.2019 navštívila mš pani Helenka Počiatková z Papradna, ktorá píše rozprávky a príbehy pre deti. Jednu z nich prišla deťom prečítať  a pridala k nej aj niekoľko básničiek, napr. o snehuliakovi. Deťom sa rozprávka a básničky páčili. Na záver jej deti zaspievali piesne o zime a spoločne sa odfotili. Tešíme sa na ďalšie pekné rozprávky a príbehy.

 • Lucia

  V piatok 13.12. sme si v škole pripomínali tradície súvisiace s Luciou a naša deviatačka Lucka prešla po celej škole, povymetala všetky kúty a vyhnala všetko zlé. 

 • MŠ Mikulášska besiedka

  Dňa 6.12.2019 navštívil deti v mš Mikuláš s košom plným balíčkov. Deti privítali Mikuláša  piesňami a spoločne rozsvietili stromček v triede. Balíček  si museli deti zaslúžiť piesňami a básňami. Ďakujeme pani Jarmile Šamajovej (Mikulášovi) z Brvnišťa. Viac si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Mikulášska besiedka

  6.12. na Mikuláša sme zorganizovali Mikulášsku besiedku. Žiaci všetkých tried sa predstavili so svojim krátkym programom, navštívil nás Mikuláš a odniesli sme si aj zopár sladkých drobností.

 • Mobilné planetárium

  Síce sa vonku cez oblaky  predierali slnečné lúče, žiaci druhého stupňa pozorovali hviezdy. V utorok 3.12. sme na škole privítali mobilné planetárium, v ktorom mali žiaci možnosť vidieť Neuveriteľný vesmír. Na začiatok im bol netradičným spôsobom premietaný film, ktorý bol sprevádzaný odborným výkladom a na záver bol vytvorený priestor na diskusiu. Kto vie, možno o niekoľko rokov, vesmír aj skutočne navštívime.

 • MŠ jesenné tvorenie

  Do galérie MŠ jesenné tvorenie boli pridané fotografie.

 • MŠ Šarkaniáda

  Do galérie MŠ Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • Divadlo: Ako namaľovať dúhu...

  V piatok, 25.10.2019 deti navštívili Kultúrny dom v Papradne, kde si spolu s deťmi zo Stupného, Papradna a Jasenice pozreli divadelné predstavenie v podaní divadelnej skupiny ,,NatraKY“ z Prievidze. Deti v zábavnom predstavení cestovali na oblaku, aby hľadali farbičky dúhy – žltú, oranžovú, červenú, fialovú, modrú, zelenú. Farbičky potom odovzdali čarodejnici Danici a ona vyčarila pestrofarebnú dúhu. Zopakovali si, z akých farieb sa skladá dúha a kedy vzniká. Predstavenie sa deťom páčilo a svoje zážitky si rozprávali cestou do mš.

 • MŠ Jesenná turistická vychádzka

  22.10.2019 sme sa vybrali na spoločnú vychádzku s deťmi z MŠ Jasenica. Pozorovali sme zmeny v prírode na jeseň, zbierali sme jesenné plody a zoznámili sme sa s novými kamarátmi.

 • Divadlo v MŠ Brvnište

  Dňa 15.10.2019 si pripravili šikovní divadelníci pod vedením pani učiteľky Baníncovej krátke divadelné scénky pre deti mš. Deťom sa divadielka páčili a tešia sa ďalšie, ktoré si usilovné deti dramatického krúžku v ZŠ Brvnište pripravia.

 • Kto kradol ropu?

  V mesiaci november uskutočnila SOŠCH Vlčie hrdlo v spolupráci so Slovnaftom projekt Krimichémia, v ktorom mali súťažné tímy vyriešiť prípad Ropovod. Prvé stretnutie sa uskutočnilo ešte v apríli, kde boli žiaci oboznámení s prípadom. Na začiatku novembra vykonali v laboratóriách SOŠCH v Bratislave forenzné analýzy získaných vzoriek z miesta činu a pustili sa do riešenia prípadu. Na konci novembra museli svoje zistenia a dôkazy predložiť na fiktívnom súdnom pojednávaní v priestoroch Slovnaftu. Tejto netradičnej súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Bronislava Jágriková z 9.A a naša bývalá žiačka Aneta Nemčíková, ktorá už navštevuje Gymnázium v Bytči. Spoločne podali výborný výkon a odniesli si zaujímavé ceny. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Okresné kolo vo futsale

  21.11. sme sa zúčastnili okresného kola vo futsale. Z hernej skupiny sme postúpili do finále, ktoré sa konalo 25.11. a odniesli sme si z neho krásne 3. miestov okrese. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu a želáme veľa ďalších úspechov.

 • Deviataci na Junior Náboji

  Dňa 22.11. 2019 sa žiaci 9. ročníka, Patrik Macháč, Jozef Hároník, Matúš Miniarík a Matúš Jandúch zúčastnili súťaže Junior Náboj, ktorá sa konala na pôde Gymnázia v Bytči. Chlapci sa spoločne ako tím popasovali s neľahkými úlohami z matematiky a fyziky a svojimi výkonmi úspešne reprezentovali našu školu.

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

  MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

  Samotný názov: „Pohľad do minulosti s J.G. Tajovským“ vypovedá, čo bolo inšpiráciou nášho dňa v rámci 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice dňa 28. októbra. 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského pre nás nebolo len dátumom v kalendári. Pokúsili sme sa spolu s ním sprítomniť žiakom jeho odkaz netradičnou a pre nich zaujímavou formou. Oblečenie v krojoch väčšiny žiakov, učiteľov a hostí, nástenka s výjavmi z Tajovského života a tvorby, vyhlásenie pátrania po najstaršej Tajovského knihe, umocnili náš pohľad do dávnych čias.
  Tajovský ako realista zachytil vo svojej tvorbe skutočný život na konci 19. a začiatkom 20. storočia. Zobrazoval obyčajných ľudí a ich ťažký život, vzťahy medzi ľuďmi, folklór, zvyky, reč, oblečenie. Hovoril: „Chcem dušu ľudí odhaľovať a nie kroj opisovať.“
  Na krátku chvíľu sa medzi nás vrátil aj sám J.G. Tajovský. Aj keď len v postave, stvárnenej žiakom našej školy. Poodkryl tak divákom nielen niečo zo svojej tvorby, ale aj zo svojho reálneho života.
  Prostredníctvom jeho poviedok a tvorby sa žiaci preniesli do našej minulosti a na chvíľu sa stali svedkami tejto minulosti. Odhaľovali nezabudnuteľné postavy slovenského ľudového života, ich reč, zvyky, folklór. O tom, že sa nárečové slová zachovávajú doteraz, ich presvedčil ľudový rozprávač z Brvnišťa pán Peter Holiš - člen miestneho divadelného súboru „ČUM dzivadlo“, ktorý v miestnom nárečí prerozprával povesť o vzniku erbu obce Brvnište.
  Žiaci sa stali tvorcami ilustrácií, básní, krížoviek, nových príbehov, návrhármi nových obalov Tajovského kníh. Nacvičili a zahrali si divadelnú hru: Ženský zákon (1. dejstvo), pod režisérskou taktovkou Mgr. Daniely Balejovej zo Stupného. Táto je herečkou aj režisérkou divadelného súboru Ivana Piška v Stupnom. Kulisy do divadelnej hry vytvorila skupina výtvarníkov s Mgr. Jozefom Pobočíkom mladším z Brvnišťa. Tento pôsobí ako učiteľ v Základnej umeleckej škole Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici. Okno s výhľadom do Tajova, kde sa J. G. Tajovský narodil, a herecké majstrovstvo našich hercov, vtiahlo všetkých do deja hry.
  Stali sa kuchármi. Pripravili obľúbené jedlo našich predkov – zemákové osúchy. Tieto sú vynikajúcou pochúťkou aj dnes. Originálny recept im poradila pani kuchárka zo školskej kuchyne Janka Jaseňovcová z Brvnišťa. Prišla medzi nich a predniesla im ho v nárečí obce Brvnište. Spolu s ňou prelúskali niektoré nárečové slová, ktorým nerozumeli. A potom sa pustili aj s pani učiteľkou Zigovou do miesenia, vaľkania, formovania cesta a pečenia.
  Dievčatá v knihe receptov, písaných nárečím: Spoľnica, krúpná, dokopy a iné dobroty z Papradnianskej doliny, preskúmali jedálniček našich predkov. Tie nárečové slová, ktoré nepoznali, si vyhľadali v slovníku: Tak sme sa dorozumievali kedysi v Papradnianskej doline.
  Aj po ťažkej práci sa ľudia radi zabávali pri ľudovej hudbe, zaspievali a zatancovali si. Tak isto aj deti. Ako naše dievčatá a naši chlapci. Predviedlii tanček Čižíček, čižíček pod vedením Kláry Cigánikovej, žiačky 8. ročníka. Do tanca im zahral pán Jozef Pobočík starší, miestny hudobník, výrobca píšťal a fujár z Brvnišťa, na heligónke. Jeho hudobné nástroje mohli obdivovať všetci účastníci malej školskej akadémie na výstavke. Dokonca si niektorí na ne aj zahrali.
  Tanečníčky moderného tanca nás presvedčili, že aj dnes sa deti rady zabávajú a zatancujú si. Aj keď nie už len pri ľudovej hudbe, ale pri modernej.
  Naši najmladší, žiaci prvého stupňa, navštívili historickú školu Na Pukánke v Brvništi. Od pani učiteľky Mgr. Ľubice Hároníkovej sa dozvedeli, ako to bolo s vyučovaním a učením kedysi. Určite aj náš oslávenec sedel v takýchto laviciach a čítal zo šlabikárov, ktoré tu mohli vidieť.
  Žiaci porovnávali život vtedy – v minulosti, so životom teraz – v súčasnosti.
  Pracovali v skupinách, do ktorých sa zaradili sami podľa svojich záujmov. Spolupráca, deľba práce, diskusia, aktivita, sa stali základnými prioritami ich práce pri dosahovaní spoločného cieľa, splnenia úlohy. Týmto spoločným objavovaním, posilňovali a rozvíjali svoje tvorivé myslenie. Veď spracovať jednotlivé zadania nebolo také jednoduché. Aj výstupy na malej školskej akadémii boli výsledkom kolektívnej práce a dôkazom toho, že všetky aktivity boli pre nich veľmi inšpirujúce. Na ľudovú nôtu nás v úvode akadémie naladila Linda Zábavčíková, žiačka 5. ročníka a ukončila ju ľudovou piesňou Klára Cigániková, žiačka 8. ročníka. Symbolicky uzavrela pohľad do minulosti s naším jubilantom Jozefom Gregorom Tajovským.
  Moderátorky vyhlásili aj víťaza, ktorý vypátral najstaršiu Tajovského knihu. Stal sa ním Šimon Mišúr, žiak 5. ročníka. Doniesol knihu poviedok Žliebky z roku 1953.
  Vo vestibule školy si mohli všetci účastníci podujatia – rodičia, starí rodičia, starostka obce Brvnišťa Ing. Dagmar Mikudíková a starosta obce Stupné pán Peter Krajčoviech, prezrieť výstavu prác našich čitateľov, výtvarníkov, žiakov prvého stupňa. Ich plagáty, básne, ilustrácie, maľovanky, návrhy obalov kníh a záložiek.
  A kuchári na rozlúčku ponúkali hostí zemákovými osúchmi.
  Veľké poďakovanie a pochvala patrí všetkým žiakom za tvorivú činnosť. Tak isto aj našim hosťom z Brvnišťa a Stupného, pani riaditeľke Ing. M. Bundzíkovej, zástupkyni Mgr. Z. Dománkovej, všetkým pani učiteľkám, vychovávateľkám a pánovi učiteľovi, ktorí pomohli pri organizácii podujatia a žiakom podali pomocnú ruku počas príprav ich výstupov do malej školskej akadémie.
  Ďakujeme rodičom, starým rodičom, súrodencom, starostom obcí Brvnište a Stupného za účasť na našej malej školskej akadémii a povzbudenie.
  PaedDr. B. Briestenská

 • Mesiac úcty k starším

  žení starí rodičia,

  pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“

  Vás pozývame na

  príjemné posedenie, ktoré sa uskutoční

  28. októbra o 16:00

  v 9. triede ZŠ s MŠ Brvnište

  Kultúrny program a pohostenie  pre Vás s láskou pripravili  Vaše vnučky a vnuci.

  Tešíme sa na Vás!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Brvnište 388, 018 12 Brvnište
 • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria