Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • OZNAM !!!

   

  Oznamujeme Vám informácie zo zasadnutia krízového štábu , ktoré poskytol  23.3.2020 na tlačovej besede  minister školstva  Branislav Gröhling:

  1.  PREVÁDZKA ZÁKLADNEJ AJ MATERSKEJ ŠKOLY

      V  BRVNIŠTI   BUDE PRERUŠENÁ AŽ DO ODVOLANIA!

  O obnovení prevádzky Vás budeme informovať na webovej stránke školy!

  Pokračujeme v domácom vyučovaní

  2. Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. – 30.4. 2020 bez prítomnosti žiaka. Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka si môže rodič nájsť na stránke školy a vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami zaslať na adresu školy poštou. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov vydá rozhodnutie o prijatí žiaka do 1. ročníka ZŠ. Rozhodnutie riaditeľky školy bude zákonným zástupcom doručené poštou.

  3. Zápis detí do materskej školy /podávanie žiadostí/ sa uskutoční od 30.4. – 31.5.2020 bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môže rodič nájsť na stránke školy a vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami zaslať na adresu školy poštou.

  4. T9 – 2020/ testovanie žiakov deviateho ročníka/  bolo  zrušené.

  5. Prihlášky na stredné školy a osemročné gymnázium príde zákonný zástupca osobne podpísať do školy v termíne, ktorý mu prostredníctvom SMS oznámi výchovná poradkyňa Mgr. Miroslava Gabrišová. Prihlášku nebude potrebné potvrdiť u lekára.

  Prípadné otázky adresujte vyučujúcim alebo vedeniu školy e – mailom /zverejnené na webovej stránke školy /alebo telefonicky : riaditeľka ZŠ s MŠ : 0917556938

  zástupkyňa r.š.: 0907538750

   

  Prajeme všetkým veľa zdravia a veríme, že sa čoskoro stretneme opäť v škole.

 • DOMÁCE VYUČOVANIE

  Vážení rodičia,

  keďže nie každý využíva možnosti "Edupage", rozhodli sme sa sprostredkovať materiály k výučbe priamo cez našu stránku bez nutnosti akéhokoľvek prihlásenia.

  V hornom menu v položke DOMÁCE VYUČOVANIE si vaše dieťa (príp. vy) vyberie záložku svojho ročníka a daného predmetu, kde nájde materiály pre vzdelávanie - pracovné listy, poznámky, učebné texty, zadania,...

  Tie bude možné stiahnuť do počítača, tabletu, či telefónu.

  Touto cestou vás chceme poprosiť o spoluprácu a kontrolu vašich detí, aby si dané zadania denne kontrolovali a vypracúvali.

  Ďakujeme a veríme, že sa čoskoro uvidíme.

 • ! ! ! OZNAM ! ! !

  Oznamujeme rodičom, že prevádzka Základnej školy s materskou školou 388 i jej Elokovaného pracoviska- materskej školy Brvnište 417 bude prerušená od 13.3.2020 do 29.3.2020 z dôvodu :

  • riaditeľského voľna dňa 13.3.2020 ,

  • rozhodnutia ústredného krízového štábu SR o opatrení proti šíreniu vírusu COVID 19 od 16 . 3.2020 do 29.3.2020.

  O obnovení prevádzky Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy z dôvodu, že sa prerušenie prevádzky môže predĺžiť.

  Keďže sa nejedná o prázdniny, vyzývame rodičov, aby sa v uvedenom čase riadili pokynmi vydanými krízovým štábom k mimoriadnej situácii na Slovensku, ktoré sú denne aktualizované v médiách.

 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

  sa uskutoční v dňoch od 04.05. 2020 do 15.05.2020

  v čase od 06.30 hod. do 15.45 hod. v materskej škole v Brvništi.

  Zo závažných dôvodov  možno vopred dohodnúť s riaditeľkou mimoriadny termín zápisu.

   

  Žiadosti na prijatie dieťaťa si môžete zobrať v materskej škole  alebo stiahnuť z internetovej stránky ZŠ (v záložke MŠ – dokumenty na stiahnutie).

  Vyplnené a lekárom potvrdené žiadosti je nutné priniesť v určenom termíne na zápis do materskej školy.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

  • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021;
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré je súčasťou žiadosti;
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa oznámi riaditeľka zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. júna 2020.

  Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,   ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  

 • OZNÁMENIE O ZÁPISE DO 1. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY na šk.r. 2020/2021

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021

  sa uskutoční podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Brvnište  

  č. 1/2016 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
  v 1. triede Základnej školy s materskou školou, Brvnište 388

  v dňoch 20. apríla 2020 v čase od 13.30 do 15.30 hod.

                           a 27. apríla 2020 v čase od 13.30 do 14.30 hod.
  V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľkou školy mimoriadny termín zápisu.

  Podmienky a forma zápisu:
   1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní    

       a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
   2. Na zápis sa dostavia deti, ktoré k 31.8.2020 dovŕšia vek 6 rokov.
   3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy

       rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky, a to vždy na základe žiadosti zákonného

       zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného         

       zástupcu o odklad  je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia   

       výchovného poradenstva a prevencie.

   4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2020 nedovŕši šiesty rok veku,

       ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného

       lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

  • platný občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení.
  • Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

  Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujeme podľa § 20 ods. 4 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:

  1. dieťa: meno a priezvisko, dátum  a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo,  adresa trvalého pobytu  (adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu)
  2. zákonní zástupcovia: meno a priezvisko, kontakt na účely komunikácie  a trvalé bydlisko

         (adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu).

  a ďalšie špecifické údaje požadované  školou v súlade s § 11 ods. 6 školského zákona.

  Žiadosť o prijatie do prvého ročníka musia podpísať obaja zákonní zástupcovia (Žiadosť si môžete stiahnuť na stánke školy v časti ZŠ – dokumenty na stiahnutie)

  Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom !

  O prijatí žiaka do 1. ročníka základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2020.

 • 2% z dane

  2% z dane

  Milí rodičia a priatelia školy,

  i  v tomto kalendárnom roku môže organizácia Združenie pre deti  ZŠ Brvnište prijímať 2%  zaplatenej dane z príjmov za rok 2019. Ak máte záujem podporiť  Vaše deti a pomôcť škole týmto spôsobom, budeme Vám veľmi vďační. Vaše príspevky využívame na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu, nákup učebných pomôcok, dofinancovanie školy v prírode a lyžiarskeho kurzu, ocenenia žiakov a iné ...v zmysle Stanov Združenia pre deti ZŠ Brvnište. Návod ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať svoje 2% nášmu Združeniu pre deti ZŠ  Brvnište nájdete TU.  

  VŠETKÝM DARCOM VOPRED ĎAKUJEME!!!

 • MŠ karneval

  Keď Gašparko sviatok mal (29.01.2020), usporiadal karneval a pozval naň všetky deti z mš. Už od rána si deti vyrábali veselé papierové masky, lepili farebné papierové reťaze, súťažili a tancovali. Deti sa predstavili v zaujímavých kostýmoch. Na karneval prišla snehulienka, motýlie víly, netopier, boxer, rytier, čertica, kovbojka, myška, námorník, policajt a iné pekné masky. Viac si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Oznámenie o prerušení vyučovania v MŠ

  1Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici Vám oznamujeme, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení  v Elokovanom pracovisku, Brvnište 417 prerušujeme prevádzku v Materskej škole v Brvništi v termíne od 11.2.2020 do 14.2.2020. Prevádzka v Materskej škole v Brvništi  začne v pondelok 17.2.2020.

 • Rozprávka o jedličke.

  Dňa 17.12.2019 navštívila mš pani Helenka Počiatková z Papradna, ktorá píše rozprávky a príbehy pre deti. Jednu z nich prišla deťom prečítať  a pridala k nej aj niekoľko básničiek, napr. o snehuliakovi. Deťom sa rozprávka a básničky páčili. Na záver jej deti zaspievali piesne o zime a spoločne sa odfotili. Tešíme sa na ďalšie pekné rozprávky a príbehy.

 • Lucia

  V piatok 13.12. sme si v škole pripomínali tradície súvisiace s Luciou a naša deviatačka Lucka prešla po celej škole, povymetala všetky kúty a vyhnala všetko zlé. 

 • MŠ Mikulášska besiedka

  Dňa 6.12.2019 navštívil deti v mš Mikuláš s košom plným balíčkov. Deti privítali Mikuláša  piesňami a spoločne rozsvietili stromček v triede. Balíček  si museli deti zaslúžiť piesňami a básňami. Ďakujeme pani Jarmile Šamajovej (Mikulášovi) z Brvnišťa. Viac si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Mikulášska besiedka

  6.12. na Mikuláša sme zorganizovali Mikulášsku besiedku. Žiaci všetkých tried sa predstavili so svojim krátkym programom, navštívil nás Mikuláš a odniesli sme si aj zopár sladkých drobností.

 • Mobilné planetárium

  Síce sa vonku cez oblaky  predierali slnečné lúče, žiaci druhého stupňa pozorovali hviezdy. V utorok 3.12. sme na škole privítali mobilné planetárium, v ktorom mali žiaci možnosť vidieť Neuveriteľný vesmír. Na začiatok im bol netradičným spôsobom premietaný film, ktorý bol sprevádzaný odborným výkladom a na záver bol vytvorený priestor na diskusiu. Kto vie, možno o niekoľko rokov, vesmír aj skutočne navštívime.

 • MŠ jesenné tvorenie

  Do galérie MŠ jesenné tvorenie boli pridané fotografie.

 • MŠ Šarkaniáda

  Do galérie MŠ Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • Divadlo: Ako namaľovať dúhu...

  V piatok, 25.10.2019 deti navštívili Kultúrny dom v Papradne, kde si spolu s deťmi zo Stupného, Papradna a Jasenice pozreli divadelné predstavenie v podaní divadelnej skupiny ,,NatraKY“ z Prievidze. Deti v zábavnom predstavení cestovali na oblaku, aby hľadali farbičky dúhy – žltú, oranžovú, červenú, fialovú, modrú, zelenú. Farbičky potom odovzdali čarodejnici Danici a ona vyčarila pestrofarebnú dúhu. Zopakovali si, z akých farieb sa skladá dúha a kedy vzniká. Predstavenie sa deťom páčilo a svoje zážitky si rozprávali cestou do mš.

 • MŠ Jesenná turistická vychádzka

  22.10.2019 sme sa vybrali na spoločnú vychádzku s deťmi z MŠ Jasenica. Pozorovali sme zmeny v prírode na jeseň, zbierali sme jesenné plody a zoznámili sme sa s novými kamarátmi.

 • Divadlo v MŠ Brvnište

  Dňa 15.10.2019 si pripravili šikovní divadelníci pod vedením pani učiteľky Baníncovej krátke divadelné scénky pre deti mš. Deťom sa divadielka páčili a tešia sa ďalšie, ktoré si usilovné deti dramatického krúžku v ZŠ Brvnište pripravia.

 • Kto kradol ropu?

  V mesiaci november uskutočnila SOŠCH Vlčie hrdlo v spolupráci so Slovnaftom projekt Krimichémia, v ktorom mali súťažné tímy vyriešiť prípad Ropovod. Prvé stretnutie sa uskutočnilo ešte v apríli, kde boli žiaci oboznámení s prípadom. Na začiatku novembra vykonali v laboratóriách SOŠCH v Bratislave forenzné analýzy získaných vzoriek z miesta činu a pustili sa do riešenia prípadu. Na konci novembra museli svoje zistenia a dôkazy predložiť na fiktívnom súdnom pojednávaní v priestoroch Slovnaftu. Tejto netradičnej súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Bronislava Jágriková z 9.A a naša bývalá žiačka Aneta Nemčíková, ktorá už navštevuje Gymnázium v Bytči. Spoločne podali výborný výkon a odniesli si zaujímavé ceny. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Okresné kolo vo futsale

  21.11. sme sa zúčastnili okresného kola vo futsale. Z hernej skupiny sme postúpili do finále, ktoré sa konalo 25.11. a odniesli sme si z neho krásne 3. miestov okrese. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu a želáme veľa ďalších úspechov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Brvnište 388, 018 12 Brvnište
 • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria