Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

 

Informácie k štátnej dotácii na podporu k stravovacím návykom dieťaťa a prihláška na stravovanie v školskej jedálni od 1. septembra 2019

 

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka účinného od 01.01.2019 si Vás dovoľujeme informovať:

Dotácia je určená:

  • deťom navštevujúcim posledný ročník MŠ (predškolákom),
  • všetkým žiakom navštevujúcim ZŠ a stravujúcim sa v školskej jedálni,
  • deťom MŠ vo veku 2 - 5 rokov žijúcim v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo. Poskytuje sa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a súčasne v škole odobral obed. Iné jedlo - podľa platnej školskej legislatívy je doplnkové jedlo (desiata a olovrant). Podmienkou pre uplatnenie dotácie aj v MŠ je odobratie obeda.

Zákonný zástupca dieťaťa prijatého do zariadenia školského stravovania Rozhodnutím riaditeľky ZŠ s MŠ Brvnište, 388 o prijatí  na pravidelné stravovanie v školskej jedálni (§ 5, odsek 1 a odsek 6. a) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je povinný prihlasovať a odhlasovať dieťa zo stravy. Za neodhlásenú a neodobranú stravu je zákonný zástupca žiaka/ dieťaťa povinný uhradiť plnú sumu ( 1,20 € dotácia + ostatné doplnkové  poplatky).

Zákon č. 245/2008 Z. z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť. Neodhlásená strava sa vydáva do obedára v ŠJ do 14:30 hod.

Strava sa odhlasuje: deň vopred, do 14:00  výlučne na telefónnom čísle 0948044141 – ŠJ.

Poznámka: V prípade úpravy výšky finančného pásma na nákup potravín, bude upravená aj výška doplatku zákonných zástupcov.

V Brvništi 21.08.2019   Ing. Miroslava Bundzíková, riaditeľka školy, riaditeľka školy

Prihláška na stravovanie sa žiaka v školskej jedálni od 1. septembra 2019 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Brvnište 388, 018 12 Brvnište
  • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria