Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • Prevádzka ZŠ a MŠ od 10.5.2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že prevádzka ZŠ a MŠ sa od 10.5.2021 nemení, nakoľko podľa  aktuálneho COVIDAUTOMATU zostáva okres Považská Bystrica v bordovej farbe - 3.stupeň varovania, a tak:

  • ročníky 5.,6.,7. pokračujú aj v týždni od 10.5.2021 do 14.5.2021 v dištančnom vzdelávaní.
  • žiaci 1. st. a 8. a 9. ročníka sa učia naďalej prezenčne.

  Zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie vždy pri prerušení školskej dochádzky dieťaťa na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) .

 • Zápis detí do materskej školy Brvnište

  Zápis detí do materskej školy Brvnište

   

  Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 oznamuje, že

  zápis detí do materskej školy Brvnište  na školský rok 2021/2022  sa uskutoční:

   

  od 1. mája 2021 do 15. mája 2021

   

  Žiadosť o prijatie do MŠ Brvnište prosíme doručiť

   

  • Osobne do schránky školy ( umiestnenej pri vchode)
  • Poštou na adresu Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 01812 Brvnište
  • Elektronicky na adresu zsmsbrvniste@gmail.com 

   

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

   

  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy  písomne do 15. júna 2021. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

  Dieťa, ktoré navštevuje MŠ Brvnište pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Brvnište. Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.

  Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j. . Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021 je MŠ povinná.

  V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Brvnište 417, boli  stanovené ostatné podmienky prijímania detí:

  • deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12. 2021,
  • na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku
  • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
  • Po prijatí detí na základe podmienok vyplývajúcich zo školského zákona budú v prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy uprednostnené deti s trvalým pobytom v obci Brvnište a následne ostatné deti od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy.

   

  Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné: (podľa zákona 245/2008 §28a)

  (1) Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné

  (2) Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 neustanovuje inak.

  (3) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne19) o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  (4) Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

  (5) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

   

  Zaradenie dieťaťa na adaptačný pobyt:

  Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa môže riaditeľ MŠ  prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, ktoré vydá v  rozhodnutí o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

   

  Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ 

  DOC verzia
  PDF verzia

   

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ Brvnište pre šk. rok 2021/2022

  Zápis do 1. ročníka ZŠ Brvnište pre šk. rok 2021/2022

  Zápis do 1. ročníka ZŠ v Brvništi  sa  pre šk. rok 2021/2022  uskutoční  bez osobnej prítomnosti dieťaťa od 01.04 . 2021 do 30. 04. 2021, a to prostredníctvom:

  • pošty -   zaslaním žiadosti o prijatie a zápisného lístka na adresu školy 
  • poštovej schránky na budove základnej školy
  • V prípade potreby osobne (zákonný zástupca bez dieťaťa  – 19. 04. 2020  v čase od 12:00 do 15:00 hod. a 26.04. od 13:00 do 14:00 hod za zvýšených hygienických opatrení zaslaním do elektronickej schránky prostredníctvom slovensko.sk)

  O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021. Pri rozhodovaní o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky  riaditeľ základnej školy postupuje podľa Správneho poriadku.

  Legislatíva k zápisu detí

  Pri riešení  nejakú špecifických situácií Vám  môžu pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;

  V súlade s touto legislatívou sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. 

  • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
  • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
  • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

  Ako zapísať dieťa do základnej školy?

  Zaslaním prihlášky a zápisného lístka

  Do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania bude potrebné priniesť nasledujúce doklady:

  • rodný list dieťaťa
  • potvrdenie o prechodnom pobyte (ak dieťa žije mimo miesta trvalého bydliska)
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
  • ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

  Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

  • rodičia ( vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy.)
  • pedagóg v MŠ, (vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.)
  • detský psychológ, (cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť. )

  Upozornenie: Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi , aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu .

  Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

  Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

   

   

  Dokumenty na stiahnutie:

  Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

  Zápisný lístok

  Školské potreby do 1. ročníka

   

 • 2 % DANE

  2 % DANE

  VENUJTE  AJ V TOMTO ROKU SVOJE 2 % DANE

  NA PODPORU VZDELÁVANIA DETÍ V NAŠEJ ŠKOLE

  Vážení rodičia,
  chceme srdečne poďakovať za Vaše 2 % za kalendárny rok 2019 a Vašu snahu podporiť nás i týmto spôsobom. Za kalendárny rok 2019  ste v roku 2020 venovali prostredníctvom Vašich 2% Združeniu pre deti ZŠ Brvnište 
  1769,50 €.

  Vaše príspevky využívame na nákup učebných pomôcok , knižných titulov, na skvalitnenie vzdelávania detí , odmien pre žiakov, darčeky k Medzinárodnému dňu detí na Mikuláša...

  Aj v tomto kalendárnom roku môžete prispieť našim deťom svojimi 2 %, postup nájdete TU.

  Všetkým darcom vopred srdečne Ďakujeme!!!

 • V prípade online vzdelávania...

  Vážení rodičia a žiaci,

  v prípade, ak naša škola prejde na dištančné (online) vzdelávanie, online výučba bude prebiehať cez MS Teams. Preto si prosím pozrite a vyskúšajte prihlásenie do tohto systému podľa VIDEA. 

  Heslá dostali Vaše deti na papierikoch od triednych učiteliek.

  Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že sa v prostredí školy budeme stretávať aj naďalej.

 • Mikuláš v materskej škole

  „Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš.“ Touto piesňou vítali detí z mš Mikuláša, ktorý im priniesol balíčky. Sladkosti si museli zaslúžiť recitovaním básní a slušným správaním. Ďakujeme za balíčky, ktoré zabezpečil Obecný úrad v Brvništi v spolupráci so ZŠ Brvnište.

 • Mikuláš zavítal aj k nám...

  Aj keď je žiakov v školských laviciach pomenej, na prvom stupni máme veľa poslušných žiakov. Preto sa Mikuláš rozhodol, že aj tento rok k nám zavíta a poteší naše deti nejakými sladkosťami. Deti mu za to zarecitovali básničky, povedali modlitbičky a dokonca zaspievali slovenské aj anglické pesničky. Ďakujeme Mikuláš.

 • KONZULTAČNÉ A ÚRADNÉ HODINY PRE RODIČOV A VEREJNOSŤ

  Vážení rodičia, sme si vedomí, že máte niekedy otázky, ktoré je nutné riešiť osobne, preto Vás chceme poprosiť, aby ste rešpektovali a riadili sa nasledovnými pokynmi:

   

  1. TERMÍN KONZULTÁCIE JE POTREBNÉ SI DOHODNÚŤ VŽDY VOPRED TELEFONICKY.
  2. VSTUP DO BUDOVY JE PRE VEREJNOSŤ A RODIČOV BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OHLÁSENIA ZAKÁZANÝ.
  3. NIE JE DOVOLENÉ RUŠIŤ UČITEĽOV POČAS VÝCHOVNO - VZDELÁVACIEHO PROCESU A POČAS PRESTÁVOK!

  Pravidelné konzultačné hodiny učiteľovkaždú stredu od 13:30 - 14:30.

  Pravidelné konzultačné hodiny vedenia školy sú každý pracovný deň od 7:00 - 8:00 a od 13:30 - 15:00.

  ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!

 • UPOZORNENIE

 • POKYNY upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov

  Vážení rodičia,

  prečítajte si prosím POKYNY upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ s MŠ Brvnište 388 v období od 2. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

  V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb je rodič povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti  a postupovať v zmysle jeho odporúčaní. Dieťa nenavštevuje školu / školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.

  Ak dieťa vymešká viac ako 3 po sebe nasledujúce dni pracovného týždňa, do školy je potrebné odovzdať vypísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  K stiahnutiu tu: Vyhlásenie o bezinfekčnosti .

 • OZNAMY PRE RODIČOV DETÍ MŠ

  - v školskom roku 2020/2021 bude MŠ v prevádzke od stredy 2.9.2020 v čase od 6.30h do 15.45h;

  - deti prichádzajú do MŠ v čase od 6.30h do 8.00h s 1 zákonným zástupcom;

  - vstup do priestorov MŠ je zákonnému zástupcovi povolený len s ochranným rúškom;

  - pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky, ktorá je na poličke pri dverách;

  - v budove MŠ sa zdržiava zákonný zástupca krátky čas;

  - v prevádzke bude 1 trieda na prízemí – hravé lienky a 2 trieda na poschodí – usilovné včielky;

  - zákonný zástupca nevstupuje do umyvárky, ani do triedy;

  - dieťa si umyje ruky pred vstupom do triedy;

  - dieťa prevezme od zákonného zástupcu učiteľka, ktorá je v zariadení;

  - učiteľka pri vstupe dieťaťa do triedy vykoná ranný filter, zhodnotí zdravotný stav dieťaťa, ktoré nesmie mať nádchu, kašeľ, hnisavé oči....;

  - ak dieťa prejavuje zdravotné ťažkosti, tak ho učiteľka nepreberie;

  - deti si hračky alebo iné pomôcky z domáceho prostredia do mš nenosia;

  - rodič je povinný, v prípade, ak je niekto v jeho blízkej rodine zaradený do karantény, danú skutočnosť nahlásiť riaditeľke ZŠ;

  - pri prvom nástupe do mš rodič vyplní zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti;

  - deti, ktoré sú v mš na poldenný pobyt odchádzajú v čase od 11.45h do 12.00h;

  - každé dieťa má vlastnú skrinku;

  - zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky;

  - zákonný zástupca preberá dieťa z MŠ v čase od 14.00h do 15.45h

  ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY?

  - pevné prezuvky (podpísané)

  - pyžamo (podpísané)

  - zubnú pastu a kefku (podpísané)

  - hrebeň (podpísaný)

  - papierové vreckovky v krabici 2ks (podpísané)

  - náhradné oblečenie – tričko s krátkym a tričko s dlhým rukávom, nohavice (tepláky, legíny), ponožky, pančuchy, spodné prádlo) podpísané

  - detské gumené čižmy (podpísané) potrebné na pobyt vonku

 • Zoznam zošitov potrebný do jednotlivých ročníkov

  Vážení rodičia,

  v školskom roku 2020/2021 si musia žiaci zakúpiť zošity samostatne.

  V jednotlivých ročníkoch budú potrebovať:

   

  1. ročník

  520 (1 ks) , 511 (7 ks) , 513 (6 ks) , 5110 (1 ks) , náčrtník A4 (40 listový) , farebný papier (20 listový), výkres A4 (20 ks) , výkres A3 (15 ks)

  2. ročník

  644 (1 ks) , 512 (12 ks) , 513 (3 ks) , 523 (5 ks) , 420 (1 ks) , náčrtník A4 (40 listový) , farebný papier (20 listový) , výkres A4 (30 ks)

  3. ročník

  512 (10 ks) , 523 ( 10 ks) , 624 (1 ks) , náčrtník A4 , farebný papier , výkres A4 (30 ks)

  4. ročník

  523 (16 ks) , 524 (8 ks) , 624 (2 ks) , 644 (1 ks) , 534 (1 ks) , náčrtník A4 , farebný papier

  5. ročník

  534 (1 ks) , 624 (1 ks) , 520 (3 ks) , 524 (5 ks) , 540 (3 ks) , 544 (5 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks) , 460 (2 ks) , 464 (1 ks) , notový zošit , farebný papier , výkres A4 (20 ks), výkres A3 (5 ks)

  6. ročník

  520 (3 ks) , 524 (6 ks) , 540 (3 ks) , 544 (6 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks) , 460 (2 ks) , 534 (2 ks) , 464 (1 ks) , 624 (2 ks) , výkres A4 (20 ks) , výkres A3 (5 ks)

  7. ročník

  520 (4 ks) , 524 (6 ks) , 540 (3 ks) , 544 (7 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks) , 460 (2 ks) , 534 (2 ks) , 624 (2 ks) , 464 (1 ks) , výkres A4 ( 20 ks) , výkres A3 ( 5 ks)

  8. ročník

  520 (4 ks) , 524 (5 ks) , 540 (3 ks) , 544 (7 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks) , 460 (2 ks) , 534 (2 ks) , 464 (1 ks) , 624 (2 ks) , výkres A4 (20 ks) , výkres A3 (5 ks)

  9. ročník

  520 (2 ks) , 524 (6 ks) , 540 (3 ks) , 544 (4 ks) , 420 (1 ks) , 424 (2 ks), 460 (2 ks) , 464 (1 ks) , 624 (2 ks) , výkres A4 (10 ks) , výkres A3 (5 ks)

 • ČO POTREBUJE ŽIAK DO 1. TRIEDY

  TSV: tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, ponožky, cvičky alebo ľahké tenisky s bledou podrážkou– prosím všetko podpísať a vložiť do vrecúška

  VYV: obrus/igelit/ na lavicu, ochranný odev /stará košeľa, tričko, zásterka/, vodové farby, 3 ks ploché štetce rôznych hrúbok, nerozbitná nádoba na vodu, nožnice, tyčinkové lepidlo, voskovky, tenká čierna centrofixka, plastelína – prosím všetko podpísať a vložiť do boxu/ napr. škatuľa od topánok/

  PERAČNÍK: zastrúhaná ceruzka – 2 ks/ najlepšie č.2 alebo HB/, guma, pastelky/najlepšie hrubšie 12ks- nelámu sa/, uzatvárateľné strúhadlo, malé pravítko, atramentové pero– 2 ks/zatiaľ netreba/

  OBALY : na učebnice a zošity

  AKTOVKA, DOSKY na zošity

  HYGIENA:  hygienické vreckovky v boxe, prosím podpísať

  PREZÚVKY: pevné – prosím podpísať

  PODUŠKA NA STOLIČKU: podľa potreby

  ZOŠITY:
  520
  511 – 7x ( 2 ks s pomocnými linajkami a 5 ks bez pomocných linajok)
  513 – 6x
  5110
  Výkres A4 – 20x
  Výkres A3 – 15x
  Farebný papier – 20 listový
  Náčrtník A4 – 40 listový

 • Kritériá záverečného hodnotenia žiakov

  Vážení rodičia,

  kritériá záverečného hodnotenia žiakov  v druhom polroku šk. roka 2019/2020 schválené pedagogickou radou dňa 24.5.2020 si môžete pozrieť TU.

 • Pokyny riaditeľky školy upravujúce podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roka 2019/2020 pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ od 1.6.2020

  Príchod žiakov do školy:

  • Pri prvom nástupe do školy je žiak povinný odovzdať pri vchode vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré nájdete TU. Ak nemáte možnosť si ho vytlačiť, môžete si ho prísť vyzdvihnúť v termíne od 26.5.- 29.5. po telefonickom dohovore do školy. Bez tohto vyplneného vyhlásenia  nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy!!!
  • Žiak vstupuje do budovy školy s rúškom na tvári (zákonný zástupca zabezpečí, svojmu dieťaťu dve rúška denne a papierové vreckovky).
  • Žiaci dochádzajúci do školy z obcí Stupné a Jasenica prídu do školy autobusom, ktorý je na zastávke Brvnište Jednota o 6:55,7:05 prípadne 7:36.
  • Žiaci z obce Brvnište prichádzajú do školy v čase od 7:10 – 7:30.
  • Budova školy sa odomkne o 7:00 hod.

  Prosíme rodičov, aby zabezpečili dodržanie času príchodu dieťaťa do školy, nakoľko pri vstupe do budovy sa bude žiakom denne  merať teplota a dezinfikovať ruky, pričom bude nutné zachovávať rozostupy medzi prichádzajúcimi žiakmi. Vstup rodičov do budovy školy spolu s dieťaťom nebude dovolený.

  Organizácia vyučovania:

  • Začiatok vyučovania- 7:50
  • Koniec vyučovania:

   1. ročník 11:20       (dochádzajúci žiaci na autobus 12:16–čakajú v ŠKD)

   2.- 3. ročník 12:05 (dochádzajúci žiaci na autobus 12:16)

   4.- 5. ročník 12:20  (dochádzajúci žiaci na autobus 12:45 – bez dozoru)

  • Deti budú rozdelené do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov. Na vyučovanie budú žiaci chodiť športovo oblečení, nakoľko časť vyučovania bude prebiehať vonku. Do školy si žiaci v pondelok 1.6.2020 prinesú: vyhlásenie o zdravotnom stave podpísané rodičom, žiacku knižku, písacie potreby, pastelky, prezuvky, desiatu a pitný režim. V tento deň dostanú deti pokyny od učiteliek, aké  pomôcky si majú priniesť nasledujúci deň

   

  Prevádzka ŠKD bude iba pre žiakov 1. a 2. ročníka do 15:30 hod.

  1. ročník  bude mať ŠKD v prvej triede,
  2. ročník bude mať  ŠKD v oddelení ŠKD pani učiteľky Gabrišovej

   

  Školská jedáleň – bude vydávať obedy pre žiakov, ktorí budú v škole na vyučovaní                  

  v čase do 12:45 hod.

   

  V prípade akýchkoľvek otázok nám prosím napíšte na stránku školy v časti napíšte nám (vpravo dolu pod hodinkami), poprípade nás kontaktujte telefonicky.

 • OBNOVENIE PREVÁDZKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, BRVNIŠTE 388

  Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že prevádzka ZŠ s MŠ Brvnište bude
  obnovená od 1.6.2020 v rozsahu:

  •  1.-5. ročník ZŠ  
  •  materská škola
  •  ŠKD /pre prihlásené deti 1. a 2. ročníka /

  6.-9.ročník ZŠ sa bude naďalej vzdelávať doma /do odvolania/ .
  Podrobnejšie informácie o vzdelávaní od 1.6.2020 budú zverejnené na stránke školy
  a prostredníctvom triednych učiteľov v pondelok 25.5. 2020.

 • Domáce vyučovanie

  Vážení rodičia,


  oznamujeme Vám, že úlohy pre žiakov na stránke školy v časti DOMÁCE VYUČOVANIE sú zadávané vždy v piatok, predchádzajúci týždňu, v ktorom treba úlohy vypracovať a poslaťučiteľom.

  Prosíme rodičov o kontrolu zasielania vypracovaných úloh učiteľom.


  Ďakujeme za spoluprácu pri vyučovaní a veríme, že sa čoskoro stretneme v škole.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že vyučovacie predmety:

  hudobná výchova,
  výtvarná výchova,
  telesná a športová výchova,
  náboženská výchova,
  etická výchova,
  dopravná výchova,
  mediálna výchova,
  informatika,
  technika a pracovné vyučovanie

  nebudú klasifikované v koncoročnom hodnotení známkou. Žiak bude mať na koncoročnom vysvedčení z uvedených predmetov výsledné hodnotenie :  absolvoval. (Z uvedených predmetov od 20.4.2020 nebudú zadávané žiakom žiadne úlohy, nakoľko  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou.)

  Zároveň žiadame rodičov , aby dohliadli na odosielanie vypracovaných úloh  učiteľom, pretože doručené materiály budú slúžiť ako jeden z podkladov k záverečnému hodnoteniu jednotlivých predmetov. V prípade potreby kontaktujte triednych učiteľov.

  Ďakujeme Vám za spoluprácu pri učení na diaľku a prajeme Vám veľa zdravia.

 • OZNAM - prevádzka školskej jedálne

  Oznamujeme  Vám, že  zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Brvnište 388, obec Brvnište rozhodol, že od 6.4.2020  nebude obnovená prevádzka školskej jedálne  z dôvodu, že Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 má iba jedného žiaka v hmotnej núdzi a žiadnych externých stravníkov – seniorov.

  Prevádzka školskej jedálne zostáva prerušená až do obnovenia prevádzky Základnej školy s materskou školou Brvnište.

 • Učíme na diaľku

  Vážení rodičia,

  dávame Vám na vedomie spustenie webovej stránky MŠVVaŠ SR https://www.ucimenadialku.sk/  ktorá slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách  v čase epidémie koronavírusu.


  Cieľom webovej stránky je pomôcť učiteľom, ale i žiakom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení a pomôcť všetkým  nachádzať riešenia vzniknutej situácie počas prerušenia vyučovania.

  Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy ale aj pre rodičov, preto Vám ju odporúčame navštíviť.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Brvnište 388, 018 12 Brvnište
 • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria