Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

Školský poriadok základnej školy ZŠ s MŠ, Brvnište 388

 

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca.

I. Časový režim dňa

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je v každej triede.

Začiatok vyučovania je 7:50 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10  a 5 minútové. Veľká prestávka trvá 15 minút. Obedňajšia prestávka trvá 30 minút.

Časové rozdelenie dňa:

príchod do školy 7:10 – 7:40

Vyučovací čas :

Rozpis  vyučovacích   hodín                                                prestávky

0. hodina     7:00    –   7:45                                                       5 minút          

1. hodina     7:50    –   8:35                                                     10 minút

2. hodina     8:45    –   9:30                                                     10 minút

3. hodina     9:40    –   10:25                                                   15 minút

4. hodina     10:40  –   11:25                                                   10 minút

5. hodina     11:35  –   12:20                                                     5 minút

6. hodina     12:25  –   13:10                                                   30 minút

7. hodina     13:40 –  14:25       

 

 

 

II. Práva žiakov

Práva žiakov vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

 • Rovnoprávny prístup k vzdelávaniu.
 • Bezplatné vzdelávanie v základnej škole.
 • Vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
 • Bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.
 • Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
 • Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
 • Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.
 • Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
 • Na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.
 • Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.
 • Na individuálne vzdelávanie za podmienok stanovených v zákone.
 • Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú

 

Dieťa, žiak a študent má právo na:

 

 • Právo na vzdelanie - nemôže učiteľ alebo vychovávateľ porušovať vyhadzovaním žiaka z triedy, obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo jeho vylučovaním z určitých činností. Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. Právo na vzdelanie je škola povinná zabezpečiť v rozsahu dvoch hodín týždenne aj žiakovi, ktorý bol rozhodnutím riaditeľa oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.
 • Sloboda prejavu – žiak má právo primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise, nástenke. Má právo vyjadriť svoj názor na preberané učivo, proces výučby, spôsob hodnotenia, prístup vyučujúcich pri hodnotení. Sloboda prejavu sa tiež týka vyjadrenia svojho postoja oblečením alebo účesom. Táto sloboda však nesmie byť absolútna – nemožno tolerovať prejavy, ktoré by vyzývali k rasovej, národnostnej či inej neznášanlivosti. Jeho oblečenie a úprava musia byť v súlade so základnými hygienickými požiadavkami, nemožno tolerovať prejavovanie výtvarných alebo iných názorov formou poškodzovania školského majetku (sprejerstvo, vandalizmus).
 • Právo na názor – učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, nezameriavať sa len na pamäťové reprodukcie predtým osvojených poznatkov žiakov. Žiak má právo na slobodné vyjadrovanie názorov vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. Má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.
 • Zákaz diskriminácie – znamená, že so žiakmi treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, platia pre nich všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, politické alebo iné zmýšľanie, náboženstvo, telesnú a duševnú nespôsobilosť.
 • Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva – žiak má právo vybrať si náboženstvo alebo byť bez vyznania, nikto nemá právo vytvárať na neho alebo jeho rodičov nátlak, obmedzovať ho alebo zosmiešňovať ohľadom jeho náboženstva a filozofického presvedčenia. To sa týka aj rozhodovania pri výbere vyučovania náboženskej výchovy alebo etickej výchovy.
 • Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho programu školy a možností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať vnútorný poriadok školy zahrňujúci práva a povinnosti žiakov a Dohovor o právach dieťaťa.
 • Žiak má právo na objektívne hodnotenie. Vyučujúci musí žiakom základných škôl oznamovať výsledok ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností musí oznámiť žiakovi do 10 dní; nepreťažovať žiakov, a tak ohrozovať ich zdravý telesný a duševný vývoj; zabezpečiť pravidelnú frekvenciu hodnotiacich činností. Termín písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút a termín kontrolnej písomnej práce prekonzultuje učiteľ, ktorý kontroluje plán skúšania; v jednom dni môžu žiaci robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru.
 • Právo na ochranu zdravia – úlohou učiteľa je vytvárať zdravé prostredie, resp. vytvárať zdravú klímu triedy a školy a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne sami vedeli chrániť právo na zdravý spôsob života. Škola by mala zabezpečovať pre žiakov pitný režim a zdravé stravovanie v školskej jedálni. Zdravotne postihnuté dieťa má právo na osobitnú starostlivosť.
 • Právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, využívaním a zanedbávaním – voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky, zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní proti jeho vôli...) žiak nesmie pracovať pred dovŕšením primeraného minimálneho veku, vykonávať prácu na úkor jeho zdravia, vzdelávania, telesného, duševného alebo mravného vývoja.
 • Právo na ochranu súkromia, cti a povesti – vyjadrenia učiteľa týkajúce sa hodnotenia vedomostí, zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu žiaka urážať a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho sebahodnotenie, či postavenie v skupine spolužiakov. O žiakoch možno zhromažďovať iba základné údaje týkajúce sa identifikácie osoby. Zhromažďované údaje treba chrániť pred prístupom nepovolaných osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť. Rovnako nemožno zasahovať do rodinných vzťahov žiaka, porušovať listové tajomstvo, vystavovať žiaka ponižujúcim prehliadkam a pod.
 • Právo na ochranu a pomoc – dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.
 • Právo na pokojné zhromažďovanie a združovanie – žiak sa môže zúčastniť na pokojnom zhromaždení, žiaci ho však môžu zvolávať až po dovŕšení 18 rokov veku. Žiaci majú právo združovať sa na základe dobrovoľnosti v detských a mládežníckych organizáciách, záujmových a športových organizáciách, v záujmových krúžkoch na škole, zapájať sa do mimoškolských kultúrnych, športových a iných aktivít organizovaných školou.
 • Právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti; slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti – pri tvorbe rozvrhu hodín treba rešpektovať zásady psychohygieny – vyučovacie hodiny nemôžu vyučujúci predlžovať alebo svojvoľne skracovať prestávky ( hlavná prestávka trvá 15 – 30 minút, ostatné prestávky 10 minút). Škola musí pri zostavovaní rozvrhu dodržiavať určený počet vyučovacích hodín, ktoré možno odučiť v jednom slede v jeden deň, zabezpečiť rovnomerné rozvrhnutie predmetov v rámci týždňa, alebo sled predmetov v jednom dni. Žiakov nemožno zbytočne preťažovať zadávaním úloh, stredajšie popoludnie je určené na oddych žiakov, učitelia neukladajú žiakom písomnú domácu prípravu.
 • Právo na ochranu pred drogovými závislosťami – v školskom poriadku vymedziť základné opatrenia proti šíreniu legálnych aj nelegálnych drog v školskom prostredí (zákaz fajčenia v priestoroch škôl, školských zariadení a školských ihrísk, používanie alkoholických nápojov a drog).
 • Práva žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – škola zabezpečuje adekvátne personálne, materiálno – technické a priestorové podmienky pre týchto žiakov, individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou.
 • Právo na spravodlivý proces – zabezpečuje žiakovi, aby mohol byť vypočutý, keď mu hrozia sankcie z porušenia školského poriadku, aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa.
 • Právo na multikultúrne prostredie možno napĺňať umožnením spoznávania kultúr národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v SR, umožniť žiakom realizovať v tomto smere kultúrne a spoločenské aktivity, kontaktovať sa rôznymi formami a spoznávať spôsob života a kultúru žiakov z iných krajín, podporovať tak výchovu v duchu tolerancie a vzájomnej znášanlivosti.

III. Povinnosti žiakov Vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

 • Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
 • Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy.
 • Chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie.
 • Chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané.
 • Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať.
 • Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
 • Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
 • Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

IV. Príchod žiakov do školy

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú od 7:10  do 7:40 s výnimkou, ak prichádzajú na nultú hodinu.
 2. Budova školy sa ráno uzavrie o 7.55 hod.
 3. Do školskej budovy vchádzajú žiaci vchodom vedúcim k šatniam.
 4. Žiaci, ktorí prídu skôr, ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy.
 5. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa do šatne, kde si odloží na vešiak vrchný odev, preobuje sa do zdravotne nezávadných prezuviek (tmavá podrážka je nevhodná) a uloží si topánky do vrecka. Žiaci majú šatstvo i obuv označené, aby nedošlo k zámene. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo hlavnej budovy školy.
 6. Ak majú žiaci prvú vyučovaciu hodinu telesnú výchovu, čakajú vyučujúceho v triede.
 7. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.
 8. Žiak opustí budovu len z vážnych dôvodov ( návšteva lekára ) so súhlasom triedneho učiteľa a v sprievode rodiča. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa rozhodne o uvoľnení vyučujúci príslušnej hodiny.
 9. Do školy žiak nenosí predmety, ktoré nebude potrebovať na vyučovaní, akými sú napríklad mobilný telefón, cenné predmety, digitálne hry, mravnosť ohrozujúce médiá, ale i predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiaka a jeho spolužiakov. Pri ich odcudzení škola nebude robiť žiadne opatrenia.
 10. Do priestorov školy a jej areálu a taktiež na všetky jej akcie je zakázané prinášať alkoholické nápoje, cigarety a iné drogy a používať ich.

V. Správanie žiakov na vyučovaní

Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.

 1. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Na vyučovaciu hodinu sa žiak pripraví cez prestávku. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
 2. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto predmetný vyučujúci.
 3. V čase zvonenia na vyučovaciu hodinu je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti očakáva vyučujúceho učiteľa.
 4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu. Nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Odpovedá až na vyzvanie učiteľa.
 6. Ak sa žiak na vyučovanie z vážnych dôvodov nepripravil alebo nemá domácu úlohu, má právo ospravedlniť sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny. Ospravedlnenie prijíma učiteľ od jednotlivých žiakov z miesta. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. Toto kontrolujú dozorkonajúci učitelia.
 7. Žiak je povinný pri zameškaní vyučovania využiť pomoc spolužiakov a priebežne sa informovať o prebranom učive.
 8. Ospravedlnenie platí len prvý deň po neprítomnosti, resp. učiteľ určí, dokedy má žiak učivo dobrať.
 9. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 10. Do zborovne, počítačovej učebne, kuchynky a dielne TchV môžu žiaci vstupovať len v prítomnosti vyučujúceho.
 11. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.
 12. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.
 13. Počas vyučovania, činnosti ŠKD a krúžkov, vrátane prestávok žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba počas prestávky v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľky, alebo zástupkyne ZŠ (Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole). V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ telefón zoberie a vráti ho rodičom, ktorých upozorní na porušenie zákazu ich dieťaťom. Žiiak prináša do školy mobilný telefón na vlastnú zodpovednosť, resp. na zodpovednosť zákonného zástupcu a škola v takomto prípade nenesie zodpovednosť za jeho odcudzenie alebo poškodenie; v nevyhnutných prípadoch je pre žiakov k dispozícii služobné školské telefóny, ktoré sa nachádzajú v kanceláriách riaditeľky, zástupkyne a ekonómky školy,. Ak žiak poruší zákaz používania mobilného telefónu počas vyučovania bude žiakovi (podľa závažnosti priestupku, resp. jeho opakovania) uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.
 14. Oslovenie a pozdravy žiakov v škole i mimo školy:
  1. žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy
  2. žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán - pani.
 15. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci pozdravia postavením sa a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy žiaci taktiež pozdravia postavením sa. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, technickej výchovy, pracovného vyučovania a pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.
 16. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku, v škole v prírode dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia.

VI. Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa do odborných učební a iných priestorov školy

 1. V čase prestávky žiaci desiatujú v triedach. Dvere miestností tried sú počas malých prestávok a veľkej prestávky otvorené. Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú si veci na ďalšiu hodinu.
 2. Po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky sa žiaci pohybujú  na vyhradenom priestranstve určenom dozorkonajúcim učiteľom. Počas veľkej prestávky nesmú žiaci opustiť uvedený priestor, alebo zdržiavať sa mimo dohľadu dozorkonajúceho učiteľa.
 3. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné pomôcky a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu.
 4. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho triedneho učiteľa.
 5. Cez prestávku chodia pre pomôcky učiteľom určení žiaci.
 6. Žiaci 1. – 9. ročníka chodia na hodiny telesnej výchovy v dopoludňajšom vyučovaní pod vedením svojich učiteľov telesnej výchovy.
 7. V škole netolerujeme žiadnu formu šikanovania (vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie, ohrozovanie, zastrašovanie, cielené opakované použitie násilia) voči inému spolužiakovi alebo skupine spolužiakov. Akékoľvek náznaky, podozrenia a uskutočnené šikanovanie bude zaznamenané písomne a riešené s rodičmi žiakov, prípadne inými inštitúciami – Policajný zbor SR, ak bude naplnená skutková podstata trestného činu. Trestne zodpovedný je ten žiak, ktorý v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. V ostatných prípadoch budú použité výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania. (Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach)

 

 

VII. Odchod žiakov zo školy

   1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od  nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.
   2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a pod dozorom vyučujúceho sa žiaci idú prezuť a obliecť do šatne a postupne opustia školskú budovu. Správajú sa disciplinovane. Na obed do školskej jedálne žiaci odchádzajú až po skončení dopoludňajšieho vyučovania. Chodiť na obed počas prestávok je zakázané.
   3. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy. Ihneď odchádzajú domov, dodržiavajú dopravné predpisy a disciplínu. Zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len počas organizovaných školských aktivít.
   4. V prípade, ak žiak navštevuje záujmový útvar, ktorý sa realizuje od 13:30, a žiak končí 4. alebo 5. vyučovacou hodinou a nenavštevuje ŠKD, je povinný čakať na začiatok záujmového útvaru mimo areálu školy. Do budovy vstupuje 5 minút pred začiatkom záujmového útvaru.

VIII. Dochádzka žiakov do školy

Ospravedlnená

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, krúžkov a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
 2. O oslobodení od vyučovania niektorého predmetu ( napr. telesná výchova ) rozhoduje riaditeľka školy iba na základe písomného posúdenia pediatra alebo odborného lekára a písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka spravidla na jeden školský rok.
 3. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.
 4. V prípade závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden vyučovací deň triedny učiteľ, na viac ako jeden deň vydáva súhlas riaditeľka školy po predložení žiadosti (tlačivo na stránke školy).
 5.  Triedny učiteľ v prípade pochybností má právo zápisy v žiackej knižke súvisiace s ospravedlnením neprítomnosti na vyučovaní verifikovať.
 6. Tri oneskorené príchody na vyučovanie za polrok (ktoré nebudú vopred nahlásené alebo písomne ospravedlnené rodičom triednemu učiteľovi – napr. lekárske vyšetrenie a pod.) budú kvalifikované ako 1 neospravedlnená hodina na vyučovaní!
 7.  Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca - najviac 3 za sebou nasledujúce vyučovacie dni. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 za sebou nasledujúce vyučovacie dni, vyžaduje sa vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenie žiakovej neprítomnosti.
 8. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín.
 9. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť.
 10. Ihneď (najneskôr do 3 dní) ako sa žiak po absencii vráti do školy, predloží triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie v žiackej knižke podpísané rodičmi a pri dlhšej absencii ako 3 dni potvrdené lekárom.
 11. Ak žiak vymešká viac ako 25% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch za polrok školského roka, môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.
 12. Ak v rodine žiaka ochorie niektorý člen rodiny na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodič bezodkladne riaditeľke školy.
 13. Žiakovi nebude umožnená návšteva cudzích osôb vo vonkajších priestoroch a v budove školy, okrem rodičov.
 14. Žiak je povinný v prípade absencie na vyučovaní v čase plánovanej previerky, práce, testu, resp. inej formy písomného skúšania si ho napísať v náhradnom termíne určenom vyučujúcim v popoludňajších hodinách.

Neospravedlnená

 1. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní po prvej vyučovacej hodine hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom ospravedlnená.
 2. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole v počte aspoň 4 vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.
 3. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom sa žiakovi udeľujú výchovné opatrenia.
 4. Ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín v mesiaci, bude mu znížená známka zo správania podľa rozhodnutia riaditeľky školy na základe návrhu pedagogickej rady. Riaditeľka školy je povinná oznámiť zanedbanie povinnej školskej dochádzky zriaďovateľovi školy a príslušnému odboru sociálnych vecí a rodiny (podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov §5 ods.10 a 11)

IX. Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
 2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca. Ak sa nezistí vinník, škodu zaplatí triedny kolektív.
 3. Každý žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a mať učebnice aj zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu o viac ako 20%, musí rozdiel uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.
 4. Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponecháva a odovzdá ich na škole, kde ukončí školský rok.
 5. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku ( stoličky, stoly ) a ostatného inventáru učebne.

X. Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad

1.  Žiak prichádza do školy a na všetky školské a mimoškolské podujatia vhodne, čisto, bez výstredností oblečený a upravený. Za výstrednosť sa považuje nápadné maľovanie, nápadné farbenie vlasov, nosenie účesov, odevov a symbolov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine, nosenie veľmi krátkych sukní, krátkych pulóvrov.

2.  Zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a trampky.

3. Na hodinách laboratórnych prác, technickej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, žiaci používajú pracovné plášte, alebo pracovné oblečenie.

4. Na hodinách telesnej a športovej výchovy žiak používa cvičebný úbor (športový odev), nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré mal počas vyučovania.

5. Každý žiak je povinný mať v škole uterák na utieranie rúk.

 

XI. Stravovanie v školskej jedálni

 1. Žiaci sú povinní zaplatiť za stravu do piateho dňa v príslušnom mesiaci.
 2. Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne.

 

XII. Triedna samospráva žiakov

Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ vždy v piatok. Ich práva a povinnosti sú :

 • upozorniť vyučujúceho na chýbajúci zápis v triednej knihe,
 • pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie,
 • na každej hodine hlásiť neprítomných žiakov,
 • podľa pokynov vyučujúcich prinášať a odnášať učebné pomôcky,
 • oznámiť po 10. minútach riaditeľke školy alebo zástupkyni riaditeľky školy pre úsek ZŠ neprítomnosť učiteľa na hodine,
 • cez prestávku vetrať, polievať kvety a čistiť tabuľu, dbať o estetické prostredie triedy,
 • po skončení vyučovania zotrieť tabuľu; kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť, pozbierať papiere, zdvihnúť stoličky, uzavrieť okná, prekontrolovať uzávery vody a zhasnúť svetlá.

 

 

XIII. Výchovné opatrenia

 1. Odmeny, pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
  1. individuálna ústna pochvala učiteľom pred triednym kolektívom
  2. pochvala vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
  3. pochvala triednym učiteľom za vzorné plnenie úloh, za aktívne vystupovanie a reprezentáciu školy, aktivitu v zberoch organizovaných školou
  4. pochvala od riaditeľa školy pred žiackym zhromaždením za vzornú reprezentáciu školy, za umiestnenie v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach, za výborný prospech a dochádzku
  5. udelenie diplomu, vecnej ceny za popredné umiestnenie v školských, okresných, krajských súťažiach Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie starostom obce, alebo na morálne ocenenie Medailou sv. Gorazda, ktoré udeľuje MŠ SR.
 2. Opatrenia na posilnenie disciplíny

Opatrenia na posilnenie disciplíny sa žiakom ukladajú za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Žiak má právo s k priestupku slobodne vyjadriť. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

  1. zápis do žiackej knižky
  2. zápis do klasifikačného záznamu
  3. napomenutie žiaka triednym učiteľom pred triedou za trojnásobné porušenie vnútorného poriadku
  4. pokarhanie žiaka triednym učiteľom pred triedou za päťnásobné porušenie vnútorného poriadku školy, 1-6 neospravedlnených vyučovacích hodín, používanie mobilného telefónu počas vyučovania
  5. pokarhanie žiaka od riaditeľa školy pred triedou za vážnejší priestupok voči školského poriadku, alebo za sústavné porušovanie školského poriadku (6 krát porušenie školského poriadku), za 7-12 vymeškaných neospravedlnených hodín.
  6. Udelenie napomenutia sa oznámi písomne rodičom a zapíše sa do triedneho výkazu.
  7.  zníženie známky zo správania podľa zásad klasifikačného poriadku:     

Znížená známka zo správania o jeden stupeň (2) za tieto priestupky:
¨    vulgárne vyjadrovanie a gestá,
¨    krádež,
¨    drzé správanie voči učiteľovi – špecifikovať v klasifikačnom  zázname,
¨    bitky medzi spolužiakmi,
¨    opakované záškoláctvo,
¨    podvádzanie, klamanie,
¨    opakované používanie mobilného telefónu bez povolenia vyučujúcim

¨    poškodzovanie školského majetku,
¨    opakované a sústavné narušovanie priebehu vyučovacej hodiny,
¨    opakované porušovanie školského poriadku,
¨    falšovanie a prepisovanie známok,
¨    prejavy násilia, brutality, fašizmu, náboženskej, národnostnej či rasovej neznášanlivosti,
¨    pri prezeraní stránok s erotickým obsahom, stránok propagujúcich násilie, brutalitu,    
      fašizmus, náboženskú, národnostnú či rasovú neznášanlivosť,
¨    osočovanie a urážky rodiča spolužiaka,

¨    za nahrávanie (zvukový a obrazový záznam) inej osoby bez jej súhlasu,

¨    13 - 25 vymeškaných neospravedlnených hodín.

 

 Znížená známka zo správania o dva stupne (3) môže byť žiakovi navrhnutá:

 • Za opakované porušovanie školského poriadku v bodoch, za porušenie  ktorých

sa žiakovi udeľuje znížená známka zo správania o jeden stupeň (2)

 • za vulgárne vyjadrovanie
 • za jasný úmysel ublížiť druhému či už fyzicky alebo psychicky (napr. bitie,,  krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, posmievanie, nadávanie
 • zámerné  vylúčenie žiaka  zo spoločnosti iných), čo sa považuje za šikanovanie za prechovávanie, užívanie a šírenie drog a iných omamných látok, nosenie
 • predmetov ohrozujúcich zdravie,
 • fajčenie v priestoroch školy,
 • požívanie alkoholických nápojov v priestoroch školy, na výletoch a exkurziách, či   iných aktivitách organizovaných školou,
 •  amorálne správanie: nemravné návrhy, nemravné odkazy v PC a iné prejavy

 narušujúce morálku,

 • za 26-60 neospravedlnených vyučovacích hodín
   

Znížená známka zo správania o tri stupne (4) môže byť žiakovi navrhnutá:

 • Za opakované porušovanie školského poriadku v bodoch, za porušenie  ktorých

sa žiakovi udeľuje znížená známka zo správania o dva stupene (3)

 •  Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín
 •  Za obzvlášť závažné porušenie školského poriadku podľa individuálneho posúdenia a návrhu pedagogickej rady riaditeľovi školy
 •  Za poškodenie zdravia spolužiaka, zamestnanca školy.

 Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov č. 22/2011.

 

 

 

 1. Mimoriadne opatrenia

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

Riaditeľ školy bezodkladne privolá

 1. zákonného zástupcu
 2. zdravotnú pomoc
 3. policajný zbor.

 

XIV. Školský klub detí

 1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe vydania rozhodnutia o prijatí do  ŠKD .
 2. Ak má žiak odísť zo ŠKD v iný čas ako je uvedený v osobnom spise žiaka v ŠKD, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne.
 3. Na žiaka ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje Školský poriadok základnej školy. Správanie žiaka v ŠKD v plnej miere usmerňuje Vnútorný poriadok školského klubu detí.
 4. Pri nedodržiavaní Školského poriadku základnej školy a Vnútorného poriadku školského klubu detí a neuhradení poplatkov, môže byť žiak z ŠKD vylúčený.

 

XV. Styk žiaka alebo rodiča s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

 1. Styk rodiča žiaka s riaditeľkou a zástupkyňou školy je denne v čase dopoludnia od 7,00 – 7,50 hod. , popoludní 13,30 – 14,30 hod., alebo v iný vopred dohodnutý čas po vzájomnej dohode s vedením školy.
 2. Styk rodiča žiaka s učiteľom je možný každý deň vo vopred dohodnutý čas, nie však počas vyučovacích hodín a času vykonávania dozoru učiteľa.
 3. Ak žiak potrebuje oznámiť riaditeľovi alebo zástupkyni školy akúkoľvek závažnú skutočnosť, môže tak urobiť kedykoľvek.

 

 

 

 

 

 XVI. Základné práva a povinnosti rodičov vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Zákonný zástupca žiaka má právo

 • Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
 • Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
 • Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 • Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 • Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 • Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 • Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

Práva rodičov

 1. Bezplatné poskytnutie vzdelania pre jeho dieťa v štátnych školách.
 2. Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.
 3. Prijatie svojho dieťaťa do základnej školy i mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy.
 4. Integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní.
 5. Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok.
 6. Povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.
 7. Poznať zameranie školy.
 8. Byť informovaný o prospechu dieťaťa.
 9. Zúčastňovať sa na činnosti školy.
 10. Požiadať učiteľa o konzultácie.
 11. Požiadať učiteľa o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní.
 12. Účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy.
 13. Slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí väčšina zákonných zástupcov.
 14. Pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu.
 15. Podávať návrhy na zlepšenie práce školy.
 16. Požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania.
 17. Spolupracovať s Radou školy.
 18. Vydanie potvrdenia o návšteve školy a odpisu vysvedčenia.

 

 

Povinnosti rodičov podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

 • Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 • Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 • Dbať o sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.
 • Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach (odborné vyšetrenia – psychologické, špeciálno-pedagogické a iné), ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. V prípade neinformovania, zatajenia závažných skutočností zákonným zástupcom dieťaťa, bude dieťa zaradené a vzdelávané podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu príslušného ročníka.
 • Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, rodič je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
 • Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje rodič, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho rodič potvrdenie od lekára.

Povinnosti rodičov

  1. Prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa zákona.
  2. Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní.
  3. Ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín.
  4. Ak rodič prihlási dieťa na pravidelnú dochádzku do ŠKD alebo na krúžkovú činnosť, dbá, aby dochádzal pravidelne a včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov.
  5. Rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.
  6. Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.
  7. Zúčastňovať na schôdzkach rodičovských združení.
  8. Predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.
  9. Rodič by mal informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať.
  10. Pravidelne kontrolovať žiacku knižku dieťaťa.
  11. Rodič by nemal rušiť vyučovací proces.
  12. Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím, alebo výchovným procesom v škole.
  13. Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov školy.

 

XVII. Spolupráca školy a rodiny

 • Škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka. Do nej sa vpisujú iba dôležité oznamy.
 • Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
 • Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine...
 • Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.

 

XVIII. Učitelia a žiaci sa riadia pri práci osobitnými smernicami BOZP

 • Pokyny k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v školskej dielni
 • Pokyny k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v učebni výpočtovej techniky
 • Pokyny k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v chemickej učebni
 • Pedagogický dozor nad žiakmi
 • Pokyny riaditeľky školy k dodržiavaniu zákazu fajčenia
 • Pokyny riaditeľky školy k dodržiavaniu zákazu požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok

 

 

XIX. Záverečné ustanovenia

 1. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so Školským poriadkom žiakov triedy aj ich rodičov.
 2. Školský poriadok nadobúda účinnosť 2. 09. 2020.

 

riaditeľka školy               

Ing. Miroslava Bundzíková         

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Brvnište 388, 018 12 Brvnište
 • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria