Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Brvnište 388
Adresa školyBrvnište 388, 018 12 Brvnište
Telefón+421 x 042 439 3282
E-mailzsmsbrvniste@gmail.com
WWW stránkazsbrvniste.edupage.org
ZriaďovateľOÚ Brvnište

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľIng. Miroslava Bundzíková0424393282zsmsbrvniste@gmail.com
ZRŠ pre ZŠMgr. Zuzana Dománková0424262140zsmsbrvniste@gmail.com
ZRŠ pre MŠMgr.Silvia Hatajčíková0424393237ms.brvniste@centrum.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Jana Jakubíková 
pedagogickí zamestnanciHelena Šištíková 
ostatní zamestnanciMartina Šipeková 
zástupcovia rodičovAlena Čukanová 
 Andrea Nemčíková 
 Mgr. Martina Šištíková 
 Mgr. Iveta Hrnčíková 
zástupca zriaďovateľaIng. Dagmar Mikudíková 
iníIng. Veronika Kozáčiková 
 Peter Krajčoviech 
 Mgr. Rastislav Pekar 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PKPaedDr. Božena Briestenskávšetky predmety nižšieho stredného vzdelávania
MZ- ZŠMgr. Ľubica Hároníkovávšetky predmety primárneho vzdelávania
MZ - MŠSlavomíra Gabrišovápredprimárne vzdelávanie

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 177

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov131322152626161529175
z toho ŠVVP  2  211 6
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 13 / počet dievčat 6

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 13/ počet dievčat 6

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / počet dievčat 1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 1  129 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 4.ročSSUŠOASOŠSZŠSOUOUInéSpolu
prihlásení1         
prijatí1313182 1231
% úspešnosti100         

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGCHEMATNEJOBNSJLSpr
I.          1
II.          1
III.          1
IV.          1
V.1,691,421,46 1,46 1,77  1,621,04
VI.2,041,541,771,651,65 2,27 1,692,541
VII.2,131,311,811,631,691,561,881,21,751,691
VIII.2,331,6721,931,932,22,41,62,21,731
IX.1,791,381,691,451,591,551,791,41,591,971

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.131300
II.131300
III.222200
IV.151500
V.262600
VI.262600
VII.161600
VIII.151500
IX.292900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.1361447,2361447,2300,00
II.1352140,0852140,0800,00
III.22131059,55131059,5500,00
IV.1555637,0755637,0700,00
V.26170065,38170065,3800,00
VI.26143255,08143255,0800,00
VII.16100762,94100662,8810,06
VIII.15110173,40110173,4000,00
IX.29233280,41232580,1770,24

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor 5 SJL2462,6%- 2,2 % oproti priemeru
Monitor 5 MAT2461,7%-1,7 % oproti priemeru
Komparo 9 SJL2862,4%+ 0,7% oproti priemeru
Komparo 9 MAT2845,7%- 4% oproti priemeru

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119

Nepovinné predmety

klincova@ingeo-envilab.sk

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
ISCED11.ANJ1
ISCED11.SJL1
ISCED12.ANJ1
ISCED12.SJL1
ISCED12.MAT1
ISCED13.SJL1
ISCED13.MAT1
ISCED14.SJL1
ISCED25. ANJ1
ISCED25.MAT1
ISCED25.DOV1
ISCED26.ANJ1
ISCED26.MAT1
ISCED26.BIO1
ISCED26.GEG1
ISCED27.SJL1
ISCED27.MAT1
ISCED27.NEJ/MDV2
ISCED28.MAT1
ISCED28.NEJ/MDV2
ISCED29.SJL1
ISCED29.ANJ1
ISCED29.NEJ/MDV2

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1130
Bežných tried81626
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu91756

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP1110
DPP21
ZPS21
Na dohodu10

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovaných
učiteľov ZŠ013
učiteľov MŠ03
vychovávateľov02
asistentov učiteľa01
   
spolu019

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.GEG2
6.GEG1
7.GEG1
8.GEG1
9.GEG1
5.THD2
6.THD1
7.THD1
8.THD2
9.THD1
5.IFV2
6.IFV1
7.IFV1
8.IFV2
7.8.9.MDV2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška20
2.kvalifikačná skúška60
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Medzinárodný deň školských knižníc175  14. miesto 
Biologická olympiáda kat. C27.a 8.miesto   
Olympiáda Anglický jazyk1    
Futsal - chlapci 3. miesto   
Florbal - dievčatá 3. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola zorganizovala niekoľko podujatí, počas ktorých boli pozvaní aj hostia z radov verejnosti.

V septembri sa všetci žiaci zapojili do podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Všetci žiac a učitelia školy prišli v tento deň do školy v krojoch a popodieľali sa na plnení úloh vyplývajúcich z tohtoročného zadania súťaže. Na realizácií podujatia škola spolupracovala s pánom Jozefom pobočíkom ml. z výtvarného odboru ZUŠ IWK, Jozefom pobočíkom st. členom folklórneho súboru Bukoviny, Mgr. Danielou Balejovou, režisérkou ochotníckeho divadla zo Stupného, ktorí pomáhali deťom nacvičiť scénky a vytvárať kulisy do divadelnej scénky.

Tak ako každoročne sa v škole konalo v októbri posedenie so starými rodičmi pri príležitosti mesiaca úcty k starším, kedy naši žiaci pripravili pre starých rodičov nielen občerstvenie, ale aj bohatý kultúrny program. Naši žiaci sapri tejto príležitosti prezentovali aj na dni úcty k starším v obci Stupné.

V decembri sa naše deti zapojili do zbierky - Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok. Podarilo sa pri nej vyzberať 50 balíčkov. Prevažnú vačšinu z nich deti darovali počas krátkeho kultúrneho programu seniorom v domove sociálnych služieb v Papradne. Zvyšné balíčky boli venované iným organizáciám.

rovnako v decembri prebiehala mikulášska besiedka, kedy deti každej triedy nacvičili krátky kultúrny program za odprezentovanie ktorého im mikuláš nadelil balíčky sladkostí zakúpené zo ZRŠ.

V mesiaci február žiaci nacvičovali triedne divadielka, ktoré prezentovali počas každoročného školského karnevalu.

Ďalšie obvykle konané prezentácie sa nestihli uskutočniť z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2019/2020 sa škola zapojila do výzvy. Pomáhajúce profesie v edukácií žiakov II, na získanie financií na vytvorenie nových pracovných miest pre odborných zamestnancov. Škola sa nezaradila medzi úspešných uchádzačov.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 neboli na škole vykonané žiadne inšpekcie.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy

- všetky triedy školy sú vybavené počítačom, dataprojektorom a premietacím plátnom

- učebné pomôcky sú priebežne dokupované podľa požiadaviek učiteľov

- škola disponuje 4 odbornými učebňami - počítačovou učebňou, dvoma jazykovými učebňami a tabletovou učebňou,

ktorá slúži zároveň ako kresliareň pre výtvarné odbory ZUŠ

- Na krúžkovú činnosť sú štyri dni v týždni aktívne využívané priestory žiackej kuchynky, ktorá je zrekonštruovaná a

vybavená novým zariadením.

- školská telocvičňa prešla rekonštrukciou v roku 2007. Stavom a veľkosťou zodpovedá potrebám našich žiakov

- v školskom areáli sa nachádzajú dve asfaltové ihriská, ktoré sa z dôvodu nevzhovujúceho povrchu používajú na

športové účely iba minimálne a bude nutná ich revitalizácia

- Do školskej jedálne, ktorá varí stravu pre žiakov ZŠ a MŠ obec zakúpila nové zariadenie - konvektomat, umývačku riadu, digestor, počítačový program pre zariadenia školského stravovania. Strava v školskej jedálni sa výrazne zlepšila - spestril sa výber jedál, ku obedom deti dostávajú pravidelne ovocie, mliečne výrobky alebo iné prídavky

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Čerpanie finančných prostriedkov v šk. roku 2019/2020 Normatívne finančné prostriedky: mzdy; poistné; náhrada príjmu za PN; prídel do soc.fondu; odber zemného plynu; elektrina; archivačné služby; stočné; telefonické služby; bezpečnostná SIM; BOZP; zabezpečenie pracov.zdravot.služby; poštovné; cestovné; semináre; bankové poplatky; lekárska prehliadka; vl.zamestnanci strava; stravné lístky, provízia za stravné lístky; poistenie majetku; ochranné hygienické textilné rúška + rúška jednorázové; ochranné štíty na tvár; vybavenie lekárničky /bezkontaktný teplomer/; batérie do teplomera; benzín do kosačky; čistiace a hyg.potreby + dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné roztoky a zásobníky na utierky; postrekovače na dezinfekciu do tried; kancelárske potreby /obaly na tr.knihy, žiacke knižky, centrofixky, kôš na papier, raz.farba, pap pauz, pap milimet.,vre20x30.12, registratúrny denník, pečiatka-dátumovka, potvrd.s juxtou do šk.knižnice, nákup Unimat/; mat. pre vzdelávanie /tlačivá/; tonery; výpočt. technika /notebook Acer Aspire do kancelárie ZRŠ, notebook Acer Aspire do jazykovej učebne - dolná chodba, notebook Acer Aspire na II. stupeň 150,00 € hradených z prísp. na SZP, notebook Acer Aspire 3-15,6"/R5-3500U/8G/256SSD/W10 čierny do 2.tr. na I.st., externý disk Samsung Portable SSD T5 do kancelárie VÝCH.PORADCU, USB kľúče, Patriot SO-DIMM DDR3 4GB, PC3-12800 1600MHz CL11, PATRIOT BURST 240GB SSD /Interní/ 2,5" /SATA 6B/s /; reprezentačné /občerstvenie dozoru pri testovaní žiakov, občerstvenie - zasadnutie rady školy/; mat. pri starostlivosti o škol.majetok /trubica 58W, lep.mammut, vrtáky, lepidlo chemopren, silikon, kyselina, žiarovky, vrut, hmoždinky, hadica, sifon, drôtosklo číre/; mat. na opravu šk.lavíc /prac.doska, skrutka, drôtený košík, vrut/; mat. na opravu bojlera - telocvičňa; odhrňač na sneh; mat.do žiackej kuchynky /vykrajovačky/; vešiačiky na uteráky do tried na I.st.; kábel k PC; odpakové koše; sáčky do vysávača; Kärcher WV 5 Premium; akustická pena; učebnice Prvouky pre II.r., učebnice ANJ, MAT; metod.mat. k výučbe na I.st.; metod.mat. k výučbe na II.st.; hry na vyučovanie žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami; balíček Bystríkove pomôcky na SJ a MAT na vyučovanie žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami; boxy na učeb.pomôcky na I.st.; mat. na hod.FYZ /batérie, drôtenky/; lopty na TSV; učeb.pom.na TSV /florbal-bránka, hokejky, loptičky, rukavice; basebal; softbal/; učeb.pom.na MAT /kalkulačky/; šatňové lavičky pod skrinky k telocvični; mapy na vyučovanie NJ, MAT, PRI; knihy do šk.knižnice; publikácie /Integrácia v škole, Logopedárium, Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení/; služby: študentský časopis bez námahy; pracovné oblečenie (upratovačky, školník); celotieniace žalúzie; textilné tabule na I.stupeň - triedy; pylonová tabuľa na II.stupeň - 9.tr.; servis a čistenie plynového zariadenia; elektrorevízia el. zariadení; licencia na využívanie softvéru TENDERnet; eTlačivá; služby virtuálnej knižnice; odber a rozbor vzorky pitnej vody; vývoz tuhého komunálneho odpadu; maliarske a natieračske práce na I.st. a na II.st.; systémová podpora URBIS; právo používať aktuálne verzie /Vema/; školské stoličky na II.st.-jazyk.učeb.+trieda; výroba a montáž zásteny; rekonštrukcia podláh v ZŠ (chodby); odborná skúška tlakových nádob; odborná technická prehliadka šport.náradia; čistenie a kontrola komína; kontrola+tlaková skúška hasiacich prístrojov; združené poistenie majetku; poistenie hnuteľného majetku; aSc Agenda Komplet Nenormatívne finančné prostriedky:

Doprava žiakov

cestovné žiakom

VZDP

mzdy, poistné, prídel do soc.fondu, mat. na záujmové útvary, čistiace a hyg. potreby = dezinfekčné prostriedky

Príspevok na učebnice

učebnice pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ, učebnice ANJ pre žiakov I. a II. stupeňa

Príspevok na lyžiarsky kurz

Príspevok na školu v prírode

Asitent učiteľa

mzdy; poistné

Príspevok pre žiakov zo SZP

učeb.pomôc./mapy na vyučov.BIO,EV/; výpočt. technika /notebook Acer Aspire na II. stupeň 289,88 € hradených z PK norm./

MŠ predškoláci

pracovné zošity; knihy; učebné pomôcky /gramofón; hračky + na vyrábanie Nomiland/; mat.na vyrábanie; tonery; kultúrne podujatia; cestovné učiteľky na divadlo do KD v Papradne; prepravné deti na divadlo do KD v Papradne Originálne kompetencie:

ŠKD

mzdy; poistné; prídel do soc.fondu; poplatky za vklad do banky; spotrebný materiál /lepidlo/; učebné pomôcky /zošit/

ŠJ

mzdy; poistné; náhrada príjmu za PN; prídel do soc.fondu; bankové poplatky; stravné lístky; elektrina; stočné; odber kuch.odpadu; telefonické služby; misy na polievku; odkvapkávač; nože; mat. na zapojenie konvektomatu; kancelárske potreby; čistiace a hyg.potreby; čistiace potr. do umyvárky; oprava prev.strojov v ŠJ (ohrevná stolička elektrická, varný kotol, varný kotol KE 85 Litr.); pripojenie el. spotrebičov v školskej kuchyni; interiérové vybaveni (stoličky); prev.stroje,prís.(chladnička)

mzdy; poistné; náhrada príjmu za PN; prídel do soc.fondu; stravné lístky; vybavenie lekárničky /bezkontaktný teplomer/; batérie do teplomera; čistiace a hyg. potreby; združená poistka majetku

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom

Dotácia na podporu výchovy k plneniu škol. povinností

učebné pomôcky Vlastné príjmy:

MŠ poplatky

MŠ: odmeny uč., poháre do MŠ; benzín do kosačky; poplatky za vklad do banky; poštovné; cestovné; prepravné deti na divadlo do KD v Papradne; pracovné zošity; kniha /tvoríť sa dá zo všetkého/; čistiace a hyg.potreby; kancelárske potreby; odber kuch.odpadu; prístup k online službe evidencie odpadov; vybavenie lekárničky; všeobecný materiál /páska kobercová, sáčky do vysávača, USB kľúč, fotoalbum/; reprodukotry+kábel; vyvolanie fotografií do kroniky; tlačivá zo Ševtu /tr.kniha, evidencia dochádzky, osob.spis dieťaťa/

ŠKD poplatky

ŠKD: učebné pomôcky; kancelárske potreby; tlačivá zo Ševtu /tr.kniha/

Preplatok plynu

Preplatok elektriny

Nájom

Vl. zam. + CS

ŠJ: elektrina; stočné; čistiace a hyg.potreby; čistiace potr. do umyvárky; kancelárske potreby; odber kuch.odpadu; prístup k online službe evidencie odpadov; poštové peňažné poukazy; telefonické služby; poštovné; semináre; cestovné; pracovné oblečenie (kuchárka, vedúca ŠJ); všeobecný materiál /nást.hodiny, strúhadlo na repu, obrusy, chňapky, kábel predlžovací/; hyg.potreby; vývoz tuhého komunálneho odpadu; kalibrácia teplomerov; tlačivá zo Ševtu /evidencia odpadu, záznam o odkladaní vzoriek/

Poistné plnenie

prenájom stroja (odvhlčovač); batéria drez., skrutky umývadl. na opr. umývadla; guma a soklík + doprava

Finančný príspevok z ÚPSVaR na mzdové nákl.MŠ v rámci projektu "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách"

mzdy;

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V ŠKOLSKOM ROKU 2019 /2020
p.č. Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru
1. RÁDIO KP Mgr. Jakub Török
2. ŠPORTOVÉ HRY 1. CH  Mgr. Jakub Török
3. ŠPORTOVÉ HRY 2. CH Mgr. Jakub Török
4. ŠPORTOVÉ HRY 1. D Mgr. Jakub Török
5. ŠPORTOVÉ HRY 2. D Mgr. Jakub Török
6. Varenie -  dievčatá  Mgr. Zigová Marcela
7. Cukrársky krúžok  Mgr. Zigová Marcela
8. Príprava na testovanie T9  Mgr. Miroslava Gabrišová
9. Kreatívne tvorenie   Mgr. Jana Lieskovská
10. Snooker Mgr. Zuzana Dománková
12. Šikovníček    Mgr.Kušanová Miroslava
13. Pohybové hry   Mgr. Hároníková Ľubica
14. Počítačový krúžok 1. Mgr. Zdena Šterdasová
15. Počítačový krúžok 2. Mgr. Zdena Šterdasová
16. Spevácky krúžok  Mgr. Silvia Hatajčíková
17. Hra na keyboard  Mgr. Silvia Hatajčíková

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom formou dištančného vzdelávania, počas ktorého boli žiakom v prvých dvoch týždňoch zadávané úlohy prostredníctvom stránky školy.

Nakoľko sa ukázalo, že situácia bude trvať dlhšiu dobu, došlo na základe usmernení k úpreve rozvrhov jednotlivých tried a hľadali sa vhodné vzdelávacie platformy, ktoré by mohli zvládnuť nielen učitelia, ale aj žiaci a ich rodičia. Škola zisťovala možnosti online výučby u žiakov. Situácií sa snažili prispôsobiťvšetci rodičia a môžeme konštatovať, že online vyučovania sa mohli po technickej stránke zúčastňovať všetci žiaci, nakoľko mali doma pripojenie na internet a vlastnili zariadenie schopné pripojenia sa. Veľké technické problémy nám a rovnako deťom robil internet, ktorý bol veľmi pomalý, často padalo pripojenie, nebolo možné pripojiť na hodiny dostatočný počet žiakov,... Najvačším problémom boli zručnosti rodičov, ktorí často nedokázali inštalovať požadované programy, no ku koncu dištančného vzdelávania sa dokázala vačšina žiakov spoľahlivo pripojiť na online hodiny prostredníctvom MS Teams. Učitelia preto pracovali podľa možností a schopností žiakov aj pomocou iných pťrogramov, ktoré priamo nie sú určené na vzdelávanie, ale rodičia ich vedia používať z bežného života - najmä prostredníctvom videohovorov cez messenger. Keďže rodičia viacpočetných rodín hlásili nedostatok techniky na možnosť online výučby všetkých svojich detí a rovnako nemožnosť pripojiť viaceré deti na online hodinu v rovnakom čase z dôvodu kapacity internetu, Online vyučovanie prebiehalo dvakrát týždenne prevažne z hlavných predmetov - matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk. Dňa 20.4.2020 sme oznámili zákonným zástupcom,že vyučovacie predmety: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova,náboženská výchova, etická výchova, dopravná výchova,mediálna výchova,informatika,technika a pracovné vyučovanie nebudú klasifikované v koncoročnom hodnotení známkou. Žiak bude mať na koncoročnom vysvedčení z uvedených predmetov výsledné hodnotenie : absolvoval. Ostatné predmety boli naďalej klasifikované. Pri záverečnom hodnotení sa zohľadňovali nielen známky získané za predchádzajúce obdobie, ale aj snaha dieťaťa a jeho prístup k predmetu, jeho pokroky a aktivita. U žiakov prvého stupňa bolo po prvý krát použité slovné hodnotenie. V júni kedy bol umožnený opätovný nástup žiakov do škôl nenastúpili z celkového počtu 89 žiakov prvého až piateho ročníka iba dvaja žiaci. Rovnako vysoký záujem žiakov o návrat do školských lavíc bol aj posledný júnový týždeň, kedy bol umožnený návrat do školských lavíc všetkým žiakom školy. Ako najväčšiu slabinu dištančného vzdelávania vidíme slabý internet, nedostatočné technické zručnosti rodičov najmä mladších žiakov, ktorí mali s učením na diaľku väčší problém ako starší žiaci.

Záver

Vypracoval: Ing. Miroslava Bundzíková

V Brvništi, 27. augusta 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.8.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Brvnište 388, 018 12 Brvnište
  • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria