Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 

Základná škola s materskou školou Brvnište 388

 

Organizačný útvar: Materská škola, Brvnište 417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument:

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Elokovaného pracoviska –

ZŠ s MŠ Brvnište 417

Počet listov:

20

V pedagogickej rade prerokovaný:

30.08.2019

So ZRŠ  prerokovaný:

16.09.2019

Platnosť od:

  1. 2019

Platnosť ukončená:

 

Vydáva:

Ing. Miroslava Bundzíková,

 riaditeľka ZŠ s MŠ Brvnište

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok obsahuje:

 

 • Všeobecné ustanovenia
 • Článok 1:  Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

      Článok 2:  Práva a povinnosti detí a ich rodinných zástupcov v materskej škole, pravidlá   vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

         Článok 3:  Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

        Článok 4:  Podmienky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred   sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

        Článok 5:  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

 • Záverečné ustanovenia

 

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Brvnište 388, 018 12 Brvnište, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“).

 

 

Časť II.

Článok 1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie,

predprimárne vzdelanie

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.     

 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča / zákonného zástupcu (ďalej len „zákonný zástupca“).

 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka základnej školy s materskou školou podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pri prijímaní detí sa postupuje v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 306/2008 Z. z.).

 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

 

Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľka na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí  riaditeľka, po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní na viditeľnom mieste.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Rajonizácia pri materských školách neplatí. Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. júna.

 

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke spravidla do 15. apríla.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní od dňa podania žiadosti. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

 

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole.  Dokladom o získanom stupni vzdelania  je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva).

 

 

 

 

Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,

pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

 

Dieťa má právo na:

 

 • bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

Dieťa je povinné:

 

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • dodržiavať školský poriadok materskej školy,
 • chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • na jednanie a komunikáciu zo strany zamestnancov materskej školy v rámci spoločenských noriem, v súlade s dobrými mravmi a platnou legislatívou,
 • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
 • písomne požiadať riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do materskej školy najviac na tri mesiace,
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 

 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • zabezpečiť pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy,
 • informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • jednať a komunikovať s pedagogickými a ostatnými zamestnancami materskej školy v rámci spoločenských noriem a v súlade s dobrými mravmi,
 • sledovať informácie pre rodičov zverejnené na nástenke v chodbe, šatniach tried a informačných letákoch materskej školy,
 • pravidelne uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v Elokovanom pracovisku – Základnej školy s materskou školou Brvnište 417 v zmysle Uznesenia č. z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište zo dňa o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole.

 

 

 

 

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež

 

Názov zariadenia:

Základná škola s materskou školou, Brvnište 388

Adresa školy:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Kontakt:

E-mail:

IČO:

Zriaďovateľ:

Druh zariadenia:

 

 

 

 

 

Názov zariadenia:

 

Vedúci útvaru:

 

Kontakt:

 

Brvnište 388, 018 12 Brvnište

321 – Rozpočtová organizácia

Ing. Miroslava Bundzíková, riaditeľka školy

042 / 439 32 82

zsmsbrvniste@gmail.com

42285755

Obec Brvnište

Štátna základná škola s právnou subjektivitou, plnoorganizovaná, vyučovací jazyk slovenský

 

 

Organizačný útvar: materská škola

 

Elokované pracovisko – Základná škola s materskou školou Brvnište 417, 01812 Brvnište

Mgr. Silvia Hatajčíková, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu

042 / 4393237

 

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od  06.30 do 15.45 hodiny

Konzultačné hodiny zástupkyne pre mš :  po dohode so zákonnými zástupcami detí

Konzultácie pre rodičov v oblasti výchovy: podľa dohody s triednymi učiteľkami

 

 

 1. Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výška príspevku je stanovená v zmysle Uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, v platnom znení.

 

Mesačný príspevok 10.-€ za pobyt dieťaťa v mš sa uhrádza 20 až 21 dňa príslušného mesiaca do rúk zástupkyne riaditeľky pre materskú školu, ktorá prevzatie potvrdí vystavením potvrdenky o zaplatení. Ak daný termín vychádza na voľný deň,  termín sa posunie o deň neskôr. Za včasné vybratie príspevkov od rodičov zodpovedá  zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu.

 

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci),
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase letných prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi: v takýchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Z dôvodu neuhradenia príspevku za pobyt dieťaťa v Elokovanom pracovisku – Základnej školy s materskou školou Brvnište 417, v zmysle Uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

Vedúca školskej jedálne :  Dagmar Pavlovičová

 

Telefonický kontakt:  0948 044 141

Konzultačné hodiny podľa predchádzajúceho dohovoru s vedúcou školskej jedálne.

 

 

Príspevok za stravovanie dieťaťa uhrádza rodič šekovou poukážkou mesiac vopred do 5 dní od prevzatia poštovej poukážky alebo cez internetbanking (IBAN školskej jedálne: SK7402000000001634893554). Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - § 140 ods. 10 školského zákona a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky

č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

 

 • Celodenná strava  - stravník – dieťa mš

 

 Desiata:   0,36.-€ 

  

       Obed:   0,85.- €       

      

       Olovrant: 0,24.- €

 

Stravná jednotka: 1,45.- €/deň

 

 • Stravník – dieťa mš - predškolák

             

Desiata:   0,36.-€    

      Obed:   0,85.- €             

      Olovrant: 0,24.- €

Poskytnutá dotácia na 1 obed: 1,20.- €

Doplatok od stravníka: 0,25.- €

 

Prihlásiť sa a stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára po telefonickom dohovore, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v mš je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

 1. Organizácia edukačnej práce

 

Riadenie a plánovanie predprimárneho vzdelávania

Materskú školu riadi zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu. Hlavnú pedagogickú dokumentáciu pre proces edukácie tvorí Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, Školský vzdelávací program Včielka a Pracovný plán školy. V materskej škole pracujú pedagogické orgány riaditeľky – Pedagogická rada  zložená z pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa podieľajú pri príprave Školského vzdelávacieho programu a Pracovného plánu školy - v oblasti výchovy a vzdelávania detí. Na zasadnutiach sa riadia sa pri svojej činnosti Rokovacím poriadkom.

 

 

Edukačný proces

Edukačnú prácu v triedach zabezpečujú 3 učiteľky s plným pracovným úväzkom. Učiteľky plánujú výchovno-vzdelávaciu prácu pre jednotlivé triedy, starostlivo sa pomôckami pripravujú, vedú pedagogickú dokumentáciu. Za úplnosť a správnosť vedenia triednej dokumentácie zodpovedajú triedne učiteľky.

 

Na základe zabezpečenia jednotného pôsobenia učiteľky spolupracujú s rodičmi, využívajú osvedčené formy práce, usporiadanie dňa podľa denného poriadku. V komunikácii s rodičmi dodržiavajú spoločenské normy, jednajú v súlade s dobrými mravmi a dodržiavaním platnej legislatívy. Pri prechode činností uplatňujú voľnejšiu organizáciu s primeranou disciplínou. Po skončení práce nechávajú triedy v poriadku.

 

Učiteľky sú povinné dbať, aby hračky a pomôcky boli v bezpečnom stave, spĺňali funkciu estetickú, pedagogickú, funkčnú a bezpečnostnú. Menšie opravy vykonávajú hneď s pomocou detí, väčšie v spolupráci s  rodičmi.

 

 

 

Organizácia práce a zadelenie konkrétnych úloh

Každý zamestnanec sa riadi Školským poriadkom, Pracovným poriadkom, pracovnou náplňou. Zamestnanci sú oboznámení so svojimi povinnosťami, právami a ich zodpovednosťou pri nástupe do zamestnania. Každý je zodpovedný za svoj úsek práce a má pridelené úlohy. Nemôže svoje povinnosti prenášať na iných, zodpovedá za včasné a čo najlepšie plnenie svojich povinností.

 

Akékoľvek zmeny zamestnanec školy hlási zástupkyni riaditeľky pre materskú školu a vyžaduje jej vyjadrenie, alebo súhlas napr. výmena služby, návšteva lekára, náhradné voľno a pod. Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu hlási akékoľvek zmeny riaditeľke základnej školy s materskou školou. Ihneď hlási riaditeľke pracovnú neschopnosť, jej predĺženie a ukončenie v záujme včasného zabezpečenia zastupovania zamestnanca.

 

 1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

Prízemie -   1. Trieda:  3  – 4 ročné deti  

Poschodie – 2. Trieda: 4 – 5 – 6 ročné deti

 

 1. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

Prízemie -   1. trieda      06.30 – 15.45 hod.

Poschodie – 2 trieda      06.30 – 12.00 hod.

 

 

 1. Denný poriadok

 

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. Organizácia dňa a edukačnej činnosti pozostáva z denných činností, v ktorých sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy detí.

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

Denný poriadok pre pedagogických zamestnancov je vyvesený na triedach.

Denný poriadok pre 1 a 2 triedu je spracovaný v prílohe školského poriadku.

 

 

 1. Preberanie detí

 

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho zvyčajne po 14.00 hodine. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí.

 

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov, alebo inú, pedagogickým zamestnancom, známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

 

Rodičia  sú zodpovední za to, že odovzdajú dieťa do materskej školy zdravé. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do kolektívu.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na prebratie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

 

 

 1. Organizácia v šatni

 

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.30 hod. do 8.00 hod., od 11.45 hod. do 12.00 hod. a od 14.00 hod. do 15.45 hod. Pred vstupom do chodby   použijú ochranné návleky. Pri prezliekaní a odkladaní vecí v šatni vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. 

 

Za poriadok v šatni a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka  príslušnej triedy, za  poriadok, hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková zamestnankyňa.

Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, deti musia mať bezpečnú obuv von i do triedy, 3 - 4 ročné deti potrebujú náhradné oblečenie, ktoré majú v skrinke. Náhradné oblečenie odporúčame aj pre 5 – 6 ročné deti.

 

 1. Organizácia v umyvárni

 

Každé dieťa má svoj uterák, hrebeň, označené svojou značkou. Deti majú svoju zubnú kefku a pohárik.

 

Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec.

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných  predpisov  zodpovedá  učiteľka  príslušnej  triedy.

 

 

 1. Organizácia pri jedle

 

Stravovanie je zabezpečené: Raňajky,  obed v 1 aj v 2 triede a olovrant v 1 triede.

Za dodávku jedla, jej kvalitu a predpísané množstvo zodpovedá vedúca školskej jedálne, za výdaj jedla, predpísané množstvo na osobu, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá pomocná kuchárka. Ďalej zabezpečuje pitný režim.

Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedajú učiteľky. Vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť. V priebehu dňa dodržiava pitný režim. Deti 3 – 4 ročné  používajú pri jedle lyžicu, deti 4 – 5 ročné aj vidličku,  deti 5 – 6 ročné  používajú kompletný príbor.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa  K žiadosti prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť.

                         

    

 

 Časový harmonogram podávania jedla:

 

Desiata:      08.30 –  09.00  hod.    v 1. triede

                   08.45 –  09.00 hod      v 2. triede

                  

Obed:        11.30 – 12.00 hod. v 1. triede

                 11.45 – 12.00 hod  v 2 triede

                 

Olovrant:   14.00  – 14.30  hod.   v 1.triede

                 

 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca deň vopred do 14.00h v Školskej jedálni Základnej školy s materskou školou Brvnište. Stravu treba odhlásiť telefonicky alebo osobne u vedúcej školskej jedálne, pani Dagmary Pavlovičovej. Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku. Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára.

 

 

 1. Pobyt detí vonku

 

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí, výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky – silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2x počas dňa – v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov zástupkyne materskej školy. Pri príprave na pobyt vonku a návrate z pobytu v 1. triede pomáha upratovačka s obliekaním a vyzliekaním detí.

 

 1. Odpočinok

 

Počas popoludňajšieho odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí.

Pri vyzliekaní a hygiene detí pred odpočinkom pomáha učiteľke upratovačka.

Pri obliekaní a hygiene detí po odpočinku pomáha učiteľke upratovačka.

 

 

 1. Organizácia ostatných aktivít

 

 • Predplavecký výcvik – 5-dňový, organizuje sa na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu na krytej plavárni v Považskej Bystrici, preprava je zabezpečovaná autobusom.
 • Výlet, exkurzia, návšteva, súťaž sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením akcie pedagogický zamestnanec poverený zástupkyňou pre materskú školu organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít, vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tomto vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby podpisom. Na výlety, exkurzie, návštevy sa použijú verejné dopravné prostriedky alebo objednaný autobus.

 

 

 1.  Organizácia počas školských prázdnin

 

Podmienkou prevádzky materskej školy počas všetkých školských prázdnin je 10 detí. O prevádzke rozhoduje riaditeľ základnej školy s materskou školou.

 

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne. V tomto období podľa pokynov riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci si podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy oznamom  dva mesiace vopred.

 

 1. Úsporný režim chodu materskej školy

 

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov a čerpania dovoleniek zamestnancov sa v prípade zníženej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka základnej školy s materskou školou môže rozhodnúť o prerušení prevádzky materskej školy. Nadbytok zamestnancov v tomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

 

 1.   Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

 

 • Študentky stredných a vysokých kôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky základnej školy s materskou školou.

 

Riaditeľka školy:

 • poučí študentky o BOZP na pracovisku, z čoho vypracuje písomný záznam s podpismi poučených, oboznámi so Školským poriadkom,
 • zaradí študentky do tried a pridelí  učiteľkám.

 

 1. Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

- choroba,

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

- mimoriadne udalosti v rodine alebo

- účasť dieťaťa na súťažiach.

V súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (nesmie byť staršie ako jeden deň).

V praxi je potrebné rozlišovať, kedy riaditeľ požaduje potvrdenie od lekára a kedy písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že potvrdenie od lekára v zmysle § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. slúži na ospravedlnenie neprítomnosti, ale je aj dokladom o tom, že dieťa je už zdravé.

 

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – vzor

 

POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI PROSTREDIA

 

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Vyhlasujem, že dieťa ......................................................bytom v ............................................. neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V ................................... dňa ......................................

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:___________________________________________

 

Adresa:________________________________________________________

 

Tel. číslo: _______________________                                 Podpis: ____________________

 

 

 

Článok 4

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

 

 1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

 

 1. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.

 

 1. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 

 1. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou – pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze, pri drobnom poranení zaevidovať do zošita na to určeného meno a poranenie dieťaťa, použitie materiálu z lekárničky na ošetrenie. Pri úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

 

 

 1. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v materskej škole umiestnené len dieťa, ktoré:

 

  • je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
  • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
  • nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

Skutočnosti uvedené v druhom a treťom bode potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

 

 1. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Až do príchodu zákonného zástupcu, respektíve splnomocnenej osoby zabezpečí dozor pri dieťati pedagogickým alebo prevádzkovým zamestnancom.

 

 1. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo  pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov sa uskutočňuje vychádzka detí vždy v prítomnosti dvoch zamestnancov. Z dôvodu bezpečnosti učiteľka nosí na vychádzku bezpečnostný terčík a deti majú oblečené reflexné vesty.

 

 1. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť zodpovedá lektor.

 

 1. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:
   1. na výletoch a exkurziách dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej splnomocnenej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.
   2. na predplavecký výcvik najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca. 

 

 1. V triedach detí musí byť dodržiavaná teplota 20 - 22 °C, ak teplota klesne pod 18 °C,   treba vykurovať. Triedy sa vetrajú prievanom za neprítomnosti detí, ako aj vysávajú  koberce a prezlieka posteľná bielizeň.

 

 1.  Deti, ktoré sa pri činnosti znečistia umýva upratovačka prítomná na pracovisku.

 

 1.  Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi, za čo zodpovedá učiteľka.

 

 1. V priestoroch materskej školy a celom jej  areáli je zakázané fajčiť !

 

 

 

 

Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom

materskej školy

 

 1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonného zástupcu nebude požadovať, za úhradu alebo nápravu zodpovedá učiteľka.

 

 1. Vchody do budovy sú zaistené zámkami. Kľúče od budovy materskej školy vlastní zástupkyňa pre mš, triedne učiteľky, upratovačka, pomocná kuchárka, ktorí ich prevzatie od zástupkyne potvrdili podpisom. V priebehu prevádzky materskej školy  za uzamykanie budovy zodpovedá upratovačka. Po skončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne upratovačka.

 

 1. V dobe prerušenia prevádzky počas prázdnin kľúče od materskej školy má zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu a upratovačky, ktoré sú poverené riaditeľkou alebo zástupkyňou pridelenými činnosťami v materskej škole.

 

 1. Počas dlhodobej neprítomnosti – viac ako 14 dní, alebo pri ukončení pracovného pomeru, sú zamestnanci povinní odovzdať kľúče od MŠ zástupkyni riaditeľky materskej školy, ktorá prevzatie kľúčov potvrdí svojim podpisom.

 

 1. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca  materskej školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná  prekontrolovať uzatvorenie okien

 

 1. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka  povinná  odložiť didaktickú techniku na vopred určené, uzamykateľné, miesto.

 

 1. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

 

 1. Osobné veci si zamestnanci materskej školy  odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

 

 1. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

 

 1.  V budove materskej školy a celom školskom areáli je bez súhlasu riaditeľky, zástupkyne riaditeľky a sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

 

 

 

 

Časť III.

Záverečné ustanovenia

 

 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

 • zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení zmien stanovených vyhláškou MŠ SR č. 308/2009  Z. z.,
 • vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,
 • uznesenie z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Brvnište o schválení poplatku za pobyt dieťaťa v Elokovanom pracovisku – Základnej školy s materskou školou Brvnište 417 na školský rok 2019/2020;
 • Prevádzkovým poriadkom materskej školy vydaným riaditeľkou základnej školy s materskou školou.
 • so smernicou: Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (materiál je schválený pod číslom 2016-8139/442;1-10A0).

 

Vnútorný poriadok školy je záväzným dokumentom pre všetkých zamestnancov školy, deti a zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu.

 

 • Porušovanie školského poriadku zamestnancami materskej školy sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

 

 • Pri opakovanom porušení Školského poriadku zákonným zástupcom dieťaťa riaditeľka rozhodne o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

 

 

 

Vydaný dňa 01.09. 2019 v Brvništi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ___________________

 

                                                                                                        Ing. Miroslava Bundzíková

                                                                                                               riaditeľka ZŠ s MŠ

 

 

 

Príloha č. 1

DENNÝ  PORIADOK

 

     Trieda:                    1. trieda – veková kategória: 3 – 4 ročné deti

     Školský rok:           2019/2020

     Triedna učiteľka:   Slavomíra Gabrišová

     Učiteľka:                 Mgr. Silvia Hatajčíková

     6.30  -   8.00

príchod detí do MŠ, ranný filter, privítanie

hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, zdravotné cvičenia

     8.30  –  9.00

osobná hygiena, desiata

 

vzdelávacie aktivity

pobyt vonku

     11.30  – 12.00

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

 

(osobná hygiena, odpočinok)

     14.00  – 14.30

zdravotné cvičenie, osobná hygiena, stravovanie (olovrant),

 

hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené;

jazykové chvíľky; vzdelávacie aktivity v triede alebo vonku; hodnotenie dňa

               -   15.45

odchod detí domov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

DENNÝ  PORIADOK

 

     Trieda:                        2. trieda – veková kategória  4 – 5 – 6 ročné deti

     Školský rok:               2019/2020

     Triedna učiteľka:      Helena Šištíková

     Učiteľka:                    Mgr. Silvia Hatajčíková

    

     6.30  -   8.00

príchod detí do MŠ, ranný filter, privítanie

hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, zdravotné cvičenia

     8.45  –  9.00

osobná hygiena, desiata

 

vzdelávacie aktivity

pobyt vonku

     11.45  – 12.00

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

 

(osobná hygiena, odpočinok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Brvnište 388, 018 12 Brvnište
 • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria