Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

DARUJTE 2% Z DANE AKO POSTUPOVAŤ... STANOVY PDF POĎAKOVANIE

 

 

STANOVY

 

Čl.1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Občianske združenie Združenie pre deti ZŠ  Brvnište /ďalej len občianske združenie/ sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie má slúžiť na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výučby a mimoškolských aktivít žiakov Základnej školy s materskou školou Brvnište 388, 01812 Brvnište.

 

Čl.2

NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 1. Názov občianskeho združenia:

Združenie pre deti ZŠ Brvnište

 1. Sídlo združenia:

Brvnište 388, 01812 Brvnište

 

Čl.3

CIELE A ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

 1. Modernizácia materiálno- technického zabezpečenia Základnej školy v Brvništi/ďalej len škola/:
 • inovácia učebných pomôcok, zariadenia didaktickej techniky
 • knižno- informačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • nákup učebných pomôcok
 • softvérové i hardvérové vybavenie výpočtovej techniky
 • rekonštrukcie

 

 1. Finančná podpora a ocenenie žiakov školy:
 • žiakom s vynikajúcim prospechom
 • žiakom, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v rôznych súťažiach, prípadne boli aktívni na podujatiach organizovaných školou
 • žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia

 

 1. Finančná podpora pobytov žiakov školy:
 • poskytovanie príspevkov na lyžiarsky kurz
 • poskytovanie príspevkov na školu v prírode pre žiakov školy
 • poskytovanie príspevkov na exkurzie , súťaže a iné aktivity organizované školou

 

 1. Odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov školy:
 • predmetové olympiády
 • kultúrne a umelecké súťaže
 • športové súťaže a aktivity

 

 1. Propagácia školy na verejnosti:
 • oslavy jubileí školy
 • publikačná a edičná činnosť školy

 

Čl.4

VZNIK  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ,ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA, ICH PRÁVA A  POVINNOSTI

      1. Občianske združenie: Združenie pre deti ZŠ Brvnište  vzniká registráciou na ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

      2. Doba trvania občianskeho združenia je časovo neobmedzená.

     3. Členmi občianskeho združenia sú fyzické a právnické osoby. Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu. Občianske združenie je otvorené a nemá ohraničený počet členov. Členmi združenia môžu byť  fyzické osoby, právnické osoby, ktoré podporujú ciele občianskeho združenia.  Členstvo v združení vzniká dňom prijatia za člena občianskeho združenia v súlade s vnútorným poriadkom združenia.

   4. Členstvo v združení zaniká:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia správnej rade združenia
 • vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení
 • úmrtím člena
 • zánikom združenia

   PRÁVA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

   Člen združenia má právo:

 • zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze
 • zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia v zmysle stanov občianskeho združenia
 • voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia
 • predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho združenia a na úpravu jeho stanov
 • byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou uzávierkou a výročnou správou občianskeho združenia

 

 

                                                 Čl.5

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SÚ:

 

Valné zhromaždenie, správna rada, dozorná rada.

 

Čl.6

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie

je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Schádza sa najmenej 1x do roka. Volí a odvoláva členov správnej a dozornej rady. Rieši základné otázky činnosti a rozvoja občianskeho združenia, prerokúva správyo činnosti a hospodárení občianskeho združenia. Valné zhromaždenie zvoláva minimálne 1x do roka predseda správnej rady. Ak po uplynutí jedného roka nezvolá správna rada valné zhromaždenie, zvoláva ho dozorná rada. Každý člen občianskeho združenia má jeden hlas. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov občianskeho združenia. V prípade, že sa nestretne nadpolovičná väčšina členov, je uznášaniaschopné , na základe prítomných členov.

 

Valné zhromaždenie rozhoduje o:

 • zmene stanov
 • o zásadných otázkach hospodárenia
 • o vnútorných predpisoch združenia
 • o ďalších veciach vo svojej právomoci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
 • o prijatí členov do občianskeho združenia
 • o zrušení členstva v občianskom združení
 • o použití majetku občianskeho združenia

 

 

Čl.7

SPRÁVNA RADA

Správnu radu volí valné zhromaždenie na obdobie 3 roky.

Správna rada má počet členov podľa počtu tried na škole.

Správna rada volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a hospodára, na svojom ustanovujúcom rokovaní. Schôdzu správnej rady vedie predseda , alebo ním poverený člen správnej rady.

 

Správna rada :

 • riadi činnosť občianskeho združenia
 • schádza sa podľa potreby minimálne štyrikrát do roka
 • vedie evidenciu členov
 • vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia
 • zastupuje občianske združenie navonok
 • pripravuje a predkladá :

-výročnú správu o činnosti

- správu o výsledkoch hospodárenia

- návrh na využitie prostriedkov občianskeho združenia

 

Čl.8

DOZORNÁ RADA

 

Dozorná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia, je volená valným zhromaždením na obdobie 3 roky , má troch členov, schádza sa minimálne trikrát do roka. Schôdzu dozornej rady vedie predseda dozornej rady. Za dozornú radu koná navonok jej predseda.

Dozorná rada:

 • volí zo svojich členov predsedu, ktorý organizuje a riadi jej činnosť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov
 • kontroluje činnosť združenia so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami
 • kontroluje súlad činnosti správnej rady  s rozhodnutiami valného zhromaždenia
 • kontroluje hospodárenie zhromaždenia
 • vyjadruje sa k správe správnej rady o činnosti občianskeho združenia

 

 

                                                                  Čl.9

ZASTUPOVANIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Občianske združenie vo vzťahu k tretím osobám, v pracovnoprávnych, občianskoprávnych a iných vzťahoch zastupuje štatutárny zástupca. Štatutárny zástupca je predseda správnej rady . Za občianske združenie koná navonok predseda správnej rady , v jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady. Listiny o právnych úkonoch , kde je predpísaná písomná forma podpisuje ešte aj ďalší člen – hospodár správnej rady.

 

                                                                              Čl.10

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

 1. Občianske združenie hospodári v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi so svojim vlastným majetkom.
 2. Združenie je nezisková organizácia, čo znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami nie je zisk , ale je to zdroj na zabezpečenie rozvoja činnosti združenia v súlade s jeho cieľmi.
 3. Príjmy  občianskeho združenia sú:
 • dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb
 • výnosy z verejných zbierok
 • výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií
 • sponzorské príspevky od fyzických alebo právnických osôb
 • príjmy z podielu zaplatenej dane
 • iné
 1. Výdavky občianskeho združenia sú najmä výdavky na:
 • materiálne vybavenie školy, doplnenie kabinetných zbierok, doplnenie iného potrebného inventáru školy
 • nákup odbornej literatúry
 • finančnú pomoc pre žiakov
 • odmeny žiakom za úspešnú účasť v rôznych školských i mimoškolských súťažiach 
 • finančnú pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií organizovaných školou
 • opravu a údržbu priestorov a materiálneho vybavenia školy
 • zveľaďovanie estetickej úrovne tried a ďalších priestorov , či areálu školy
 • príspevky sociálne znevýhodneným žiakom na nákup učebných pomôcok
 • správu združenia
 1. Výdavky sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov občianskeho združenia. Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného členskou schôdzou na návrh správnej rady. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky združenia.
 2. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá na prerokovanie správnej rade hospodár občianskeho združenia najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka. Správna rada po prerokovaní rozpočtu občianskeho združenia predkladá členskej schôdzi delegátov rozpočet na schválenie spravidla do 31.januára, najneskôr do 31. marca príslušného roka.
 3. Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona o účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá hospodár a správna rada.
 4. Občianske združenie je povinné vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31.marca nasledujúceho roka. Výročná správa sa zverejní na internetovej stránke školy a prerokuje sa na členskej schôdzi delegátov občianskeho združenia.

 

Čl.11

ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

 1. Pri zániku občianskeho združenia sa postupuje podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Občianske združenie zaniká:  
 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členskej schôdze
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení občianskeho združenia.

 

 1.  Ak občianske združenie zaniká zlúčením alebo združením s iným občianskym združením, majetok prechádza do vlastníctva nového združenia.
   
 2. Zánik občianskeho združenia oznámi správna rada najneskoršie do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

 

                                                                       Čl.12

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom  registrácie  občianskeho združenia Združenie pre deti ZŠ Brvnište na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

 

v Brvništi 02.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Brvnište 388, 018 12 Brvnište
 • +421 x 042 439 3282

Fotogaléria